హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, July 23, 2012

10.శతరుద్రీయమ్

10.శతరుద్రీయమ్


ఈ శతరుద్రీయము వేదమంత్రాలవలె స్వరయుక్త ముగా చదవాలనే నియమము లేదు. ప్రతి వారు నిత్యము చదువుకోవచ్చు. ఇది వేదోక్త రుద్రాభిషేకం కంటే కూడా మహి మాన్వితమని భారతంలోను , పురాణాలలోను చెప్పబడింది. మొదట సంకల్పం చెప్పి తర్వాత దీనిని మీకిష్టమైనన్ని సార్లు పఠించండి. ప్రతిసారి సంకల్పం చెప్పనక్కర లేదు. కావున అందరూ దీనిని జపించి కోరిన శుభ ఫలితములను పొందండి.

వ్యాస ఉవాచ:

శ్లో . ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్
భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశవరం ప్రభుమ్. 1

ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్

తంగచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్. 2

మహాదేవం మహాత్మాన మీశానం జటిలం శివమ్

త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాసనమ్ . 3

మహాదేవం హారం స్థాణుం వరదం భువనేశ్వరమ్

జగత్ప్రధానమధికం జగత్ప్రీతమధీశ్వరమ్ . 4

జగద్యోనిం జగద్ద్వీపం జయనం జగతో గతిమ్

విశ్వాత్మానం విశ్వసృజం విశ్వమూర్తిం యశస్వినమ్ . 5

విశ్వేశ్వరం విశ్వవరం కర్మాణామీశ్వరం ప్రభుమ్

శంభుం స్వయంభుం భూతేశం భూతభవ్యభవోద్భవమ్ . 6

యోగం యోగేశ్వరం శర్వం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరమ్

సర్వశ్రేష్ఠం జగచ్ఛ్రేష్ఠం పరిష్టం పరమేష్ఠినమ్ . 7

లోకత్రయవిధాతారమేకం లోకత్రయాశ్రయమ్

సుదుర్జయం జగన్నాథం జన్మమృత్యుజరాతిగమ్ . 8

జ్ఞానాత్మానం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞానశ్రేష్ఠం సుదుర్విదమ్

దాతారం చైవ భక్తానాం ప్రసాదవిహితాన్ వరాన్ . 9

తస్య పారిషదా దివ్యా రూపై ర్నానావిదై ర్విభోః

వామనా జటిలా ముండా హ్రస్వగ్రీవా మహోదరాః . 10

మహాకాయా మహోత్సాహా మహాకర్ణాస్తథా పరే

అననై ర్వికృతైః పాదైః పార్థవేషైశ్చ వైకృతైః . 11

ఈదృశైస్స మహాదేవః పూజ్యమానో మహేశ్వరః

సశివస్తాత తేజస్వీ ప్రశాదాద్యాతి తే గ్రతః . 12

తస్మిన్ ఘోరే సదా పార్థ సంగ్రామే రోమహర్షణే

ద్రౌణికర్ణకృపైర్గుప్తాం మహేష్వాసైః ప్రహారిభిః . 13

కస్తాం సేనాం తదా పార్థ మనసాపి ప్రధర్షయేత్

ఋతే దేవాన్మ హేష్వాసాద్బహురూపాన్మహేశ్వరాత్ . 14

ప్థాతుముత్సహతే కశ్చిన్నతస్మిన్నగ్రతః స్థితే

నహి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విద్యతే . 15

గంధేనాపి హి సంగ్రామే తస్య క్రుద్ధస్య శత్రవః

విసంజ్ఞా హతభూయిష్ఠా వేపంతి చ పతంతి చ . 16

తస్మై నమస్తు కుర్వంతో దేవాస్తిష్ఠంతి వైదివి

యే చాన్యే మానవా లోకే యేచ స్వర్గజితో నరాః . 17

యే భక్తా వరదం దేవం శివం రుద్రముమాపతిమ్

ఇహలోకే సుఖం ప్రాప్యతే యాంతి పరమాం గతిమ్ . 18

నమస్కురుష్వ కౌంతేయ తస్మై శాంతాయ వై సదా

రుద్రాయ శితికంఠాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే . 19

కపర్దినే కరాళాయ హర్యక్షవరదాయ చ

యామ్యాయారక్తకేశాయ సద్వృత్తే శంకరాయ చ . 20

కామ్యాయ హరినేత్రాయ స్థాణవే పురుషాయ చ

హరికేశాయ ముండాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే . 21

భాస్కరాయ సుతీర్థాయ దేవదేవాయ రంహసే

బహురూపాయ శర్వాయ ప్రియాయ ప్రియవాససే . 22

ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే

గిరీశాయ సుశాంతాయ పతయే చీరవాసనే . 23

హిఅరణ్యభాహవే రాజన్నుగ్రాయ పతయే దిశామ్

పర్జన్యపతయేచైవ భూతానం పతయే నమః . 24

వృక్షాణాం పతయేచైవ గవాం చ పతయే తథా

వృక్షైరావృత్తకాయాయ సేనాన్యే మధ్యమాయ చ 25

స్రువహ్స్తాయ దేవాయ ధన్వినే భార్గవాయ చ

బహురూపాయ విశ్వస్య పతయే ముంజవాససే . 26

సహస్రశిరసే చైవ సహస్రనయనాయచ

సహ్స్రభాహవేచైవ సహస్ర చరణాయ చ . 27

శరణం గచ్ఛ కౌంతాయ వరదం భువనేశ్వరమ్

ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షం యజ్ఞనిబర్హణమ్ . 28

ప్రజానాం ప్రతిమవ్యగ్రం భూతానాం పతిమవ్యయమ్

కపర్దినం వృషావర్తం వృషనాభం వృషధ్వజమ్ . 29

వృషదర్పం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్

వృషాంకం వృషఓభదారం వృషభం వృషభేక్షణమ్ . 30

వృషాయుధం వృషశరం వృషభూతం మహేశ్వరమ్

మహోదరం మహాకాయం ద్వీపచర్మనివాసినమ్ . 31

లోకేశం వరదం ముండం బ్రహ్మణ్యం బ్రాహ్మణప్రియమ్

త్రిశూలపాణిం వరదం ఖడ్గచర్మధరం శుభమ్ . 32

పినాకినం ఖడ్గధరం లోకానం పతిమీశ్వరమ్

ప్రపద్యే శరణం దేవం శరణ్యం చీరవాసనమ్ . 33

నమస్తస్మై సురేశాయ యస్య వైశ్రవణస్సఖా

సువాసనే నమో నిత్యం సువ్రతాయ సుధన్వినే . 34

ధనుర్ధరాయ దేవాయ ప్రియధన్వాయ ధన్వినే

ధన్వంతరాయ ధనుషే ధన్వాచార్యాయ తే నమః . 35

గ్రాయుధాయ దేవాయ నమస్సురవరాయ చ

నమో స్తు బహురూపాయ నమస్తే బహుధన్వినే . 36

నమో స్తు స్థాణవే నిత్యం నమస్తస్మై సుధన్వినై

నమో స్తు త్రిపురఘ్నాయ భవఘ్నాయ చ వై నమః . 37

వనపతీనాం పతయే నరాణం పతయే నమః

మాతౄణాం పతయే చైవ గణానాం పతయే నమః . 38

గవాం చ పతయే నిత్యం యజ్ఞానం పతయే నమః

అపాం చ పతయే నిత్యం దేవానాం పతయే నమః . 39

పూష్ణో దంతవినాశాయ త్ర్యక్షాయ వరదాయ చ

హరాయ నీలకంఠాయ స్వర్నకేశాయ వైనమః . 40


                              - ఇతిశమ్- 

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...