హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, July 11, 2012

4.ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

4.ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేతి రమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసం /
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే // 1

శ్రీశైలశృంగే విబుధాతి సంగే తులాద్రి తుంగేపి ముదావసంతం /

తమర్జునం మల్లిక మేకం నమామి సంసార సముద్రసేతం // 2

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానాం /

అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాల మహం సురేశం // 3

కావేరికా నర్మదాయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జన తారణాయ /

సదైవ మాంధాతృ పురే వసంత మోంకార మీశం శివ మేక మీడే // 4

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికా నిధానే సదా వసంతం గిరిజా సమేతం /

సురాసురారాధిత పాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి // 5

యామ్యే సదంగే నగరే తి రమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః /

సద్భక్తి ముక్తిప్రద మీశ మేకం శ్రీ నాగనాథం శరణం ప్రపద్యే // 6

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః /

సురాసురైఃయక్ష మహోరగాదైః కేదార మీశం శివమేక మీడే // 7

సహ్యాద్రి శీర్షే విమలే వసంతం గోదావరీతీర పవిత్రదేశే, యుద్దర్శనాత్

పాతక మాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబక మీశ మేడే // 8

సుతామ్రపర్ణీ జలరాశి యోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖై రసంఖ్యైః /

శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి // 9

యం ఢాకినీ శాకినికా సమాజే నిషేవ్యమాణం పిశాతాశనైశ్చ /

సదైవ భీమాది పదప్రసిద్దం తం శంకరం భక్తహితం నమామి // 10

సానంద మానందవనే వసంత మానందకందం హతపాప బృందం /

వారాణసీనాథ మనాథ నాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే // 11

ఇలాపురే రమ్య విశాలకే స్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వేరేణ్యం /

వందే మహోదరాతర స్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే // 12

జ్యోతిర్మయం ద్వాదశ లింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తం మిదం క్రమేణ /

స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజేతి భక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్ఛ //13

                    

       - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...