హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, July 15, 2012

5.లింగాష్టకమ్

5.లింగాష్టకమ్


 బ్రహ్మమురారి సురార్చితలింగం
నిర్మల భాసిత శోభితలింగం
జన్మజదుఃఖ వినాశకలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

దేవముని ప్రవరార్చితలింగం

కామదహన కరుణాకరలింగం
రావణదర్ప వినాశకలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

సర్వసుగంధి సులేపితలింగం

బుద్ధివివర్థన కారణలింగం
సిద్ధసురాసుర వందితలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలంగం

కనకమామణీ భూశితలింగం

ఫణీపతివేష్టిత శోభిత లింగం
దక్షసుయజ్ఞ వినాశకలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలంగం

కుంకుమచందన లేపిత లింగం

పంకజహార సుశోభితలింగం
సంచితపాప వినాశకలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

దేవగణార్చిత సేవితలింగం

భావైర్భక్తిభి రేవచలింగం
దినకరకోటి ప్రభాకరలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

అష్టదళో పరివేష్టితలింగం

సర్వసముద్భవ కారణలింగం
అష్టదరిద్ర వినాశనలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

సురగురు సురవరపూజితం లింగం

సురవరపుష్ప సదార్చితలింగం
పరమపదపరమాత్మకలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం
లింగాష్టక మిదంపుణ్యం యఃపఠేచ్ఛివసన్నిధౌ శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే.

                              - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...