హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, July 10, 2012

15.మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రమ్


 15.మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రమ్

మునిరువాచ
కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివదం తన్మమా చక్ష్వ లోకాను గ్రహతత్పర || 1 ||

బ్రహ్మోవాచ
దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయ జయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః ఖిల || 2 ||
మనసా సవినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 ||
విఘ్న ప్రశమనో పాయ మపృచ్ఛద పరిశ్రమమ్ |
సంతుష్టః పూజయా శంభో ర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || 4 ||
సర్వవిఘ్న ప్రశమనం సర్వకామ ఫలప్రదమ్ |
తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్ర మిదమబ్రవీత్ || 5 ||
అస్య శ్రీమహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రమాలా మంత్రస్య |
గణేశ ఋషిః, మహాగణపతిర్దేవతా, నానావిధా ని చ్ఛందాంసి |
హుమితి బీజమ్, తుంగమితి శక్తిః, స్వాహాశక్తి రితి కీలకమ్ |
సకల విఘ్నవినాశన ద్వారా శ్రీమహాగణపతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
అథ కరన్యాసః
గణేశ్వరో గణక్రీడ ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
కుమార గురురీశాన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ||
బ్రహ్మాండ కుంభశ్చిద్వ్యోమేతి మధ్యమాభ్యాం నమః |
రక్తో రక్తాంబర ధర ఇత్యనామికాభ్యాం నమః
సర్వసద్గురు సంసేవ్య ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానామితి కరతలకర పృష్ఠాభ్యాం నమః ||
అథ అంగన్యాసః
ఛందశ్ఛందోద్భవ ఇతి హృదయాయ నమః |
నిష్కలో నిర్మల ఇతి శిరసే స్వాహా |
సృష్టి స్థితి లయ క్రీడ ఇతి శిఖాయై వషట్ |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమానంద ఇతి కవచాయ హుమ్ |
అష్టాంగయోగ ఫలభృదితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
అనంత శక్తిసహిత ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువః స్వరోమ్ ఇతి దిగ్బంధః |
అథ ధ్యానమ్
గజవదన మచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదర మశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ |
అమరవర సుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతి సుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||
శ్రీ గణపతిరువాచ
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || 1 ||
లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాశనః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || 2 ||
భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభు ర్లంబకర్ణో మహాబలః || 3 ||
నందనో లంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో వీరః శూరవరప్రదః || 4 ||
మహాగణపతి ర్బుద్ధి ప్రియః క్షిప్ర ప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రో‌உఘనాశనః || 5 ||
కుమార గురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః || 6 ||
అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటంకటో రాజపుత్రః శాకలః సంమితో మితః || 7 ||
కూష్మాండ సామ సంభూతి ర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః ||
భూపతి ర్భువన పతిర్భూతానాం పతిరవ్యయః || 8 ||
విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్గుణః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః || 9 ||
జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతి ర్నిధిప్రియ పతిప్రియః |
హిరణ్మయ పురాంతఃస్థః సూర్యమండల మధ్యగః || 10 ||
కరాహతి ధ్వస్తసింధు సలిలః పూషదంతభిత్ |
ఉమాంక కేళికుతుకీ ముక్తిదః కులపావనః || 11 ||
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్య హతదైత్యశ్రీః పాదాహతి జితక్షితిః || 12 ||
సద్యోజాతః స్వర్ణముంజ మేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్న హృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || 13 ||
సురూపః సర్వనేత్రాధి వాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండవైశాఖ సంస్థితః || 14 ||
చిత్రాంగః శ్యామదశనో ఫాలచంద్రో హవిర్భుజః |
యోగాధిప స్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః || 15 ||
గణాధిరాజో విజయః స్థిరో గజపతిధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరః ప్రాణ దీపకో వాయుకీలకః || 16 ||
విపశ్చిద్వరదో నాదో నాదభిన్నమహాచలః |
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || 17 ||
ఇచ్ఛాశక్తిభవో దేవ త్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభు కోపహా శంభుహాస్యభూః || 18 ||
శంభుతేజాః శివా శోకహారీ గౌరీ సుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీ తేజోభూః స్వర్ధునీభవః || 19 ||
యఙ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకు ప్శ్రుతిః || 20 ||
బ్రహ్మాండ కుంభశ్చిద్వ్యోమభాలః సత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేష నిమేషో‌உగ్న్యర్కసోమదృక్ || 21 ||
గిరీంద్రైకరదో ధర్మా ధర్మోష్ఠః సామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీ జిహ్వో వాసవ నాసికః || 22 ||
భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోదకః |
కులాచ లాంసః సోమార్క ఘంటో రుద్రశిరోధరః || 23 ||
నదీనదభుజః సర్పాంగులీక స్తారకానఖః |
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠో‌உర్ణవోదరః || 24 ||
కుక్షిస్థ యక్షగంధర్వ రక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః  శైలోరుర్ద స్రజానుకః || 25 ||
పాతాలజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠ స్త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండల లాంగూలో హృదయాలానల నిశ్చలః || 26 ||
హృత్పద్మ కర్ణికాశాలీ వియత్కేళీ సరోవరః |
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారినివారితః || 27 ||
ప్రతాపీ కాశ్యపో మంతా గణకో విష్టపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికో జేతా ప్రథమః ప్రమథేశ్వరః || 28 ||
చింతామణిర్ద్వీప పతిః కల్పద్రుమ వనాలయః |
రత్నమండప మధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || 29 ||
తీవ్రా శిరోద్ధృతపదో జ్వాలినీ మౌళీలాలితః |
నందానందిత పీఠశ్రీర్భోగదో భూషితాసనః || 30 ||
సకామ దాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీ శిరోరత్నం సత్యానిత్యా వతంసితః || 31 ||
సవిఘ్ననాశినీ పీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామ త్రయాలయః || 32 ||
ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః || 33 ||
నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || 34 ||
భగ్న వామ రద స్తుంగ సవ్యదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్ప కర్ణో నిబిడమస్తకః || 35 ||
స్తబకాకార కుంభాగ్రో రత్నమౌళిర్నిరంకుశః |
సర్పహార కటీసూత్రః సర్పయఙ్ఞోపవీతవాన్ || 36 ||
సర్పకోటీర కటకః సర్పగ్రైవేయ కాంగదః |
సర్పకుక్షోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరచ్ఛదః || 37 ||
రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాలావిభూషణః |
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠ పల్లవః || 38 ||
శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాలావిభూషణః |
శ్వేతాత పత్ర రుచిరః శ్వేతచామర వీజితః || 39 ||
సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణ లక్షితః |
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభా సమన్వితః || 40 ||
సర్వమంగలమాంగల్యః సర్వకారణ కారణమ్ |
సర్వదేవవరః శార్ఞీ బీజపూరీ గదాధరః || 41 ||
శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతు స్తంతువర్ధనః |
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ శుభాంగదః || 42 ||
ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలి మంజరీభృత్స్వదంతభృత్ || 43 ||
కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో ఙ్ఞాన ముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || 44 ||
పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాంకుశమూలకః |
కరస్థామ్ర ఫలశ్చూత కలికాభృత్కుఠారవాన్ || 45 ||
పుష్కరస్థ స్వర్ణఘటీ పూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయక రతిప్రియః || 46 ||
మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః |
రమారమేశ పూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || 47 ||
మహీవరాహ వామాంగో రతికందర్ప పశ్చిమః |
ఆమోద మోదజననః సప్రమోద ప్రమోదనః || 48 ||
సంవర్ధిత మహావృద్ధి రృద్ధిసిద్ధి ప్రవర్ధనః |
దంతసౌముఖ్య సుముఖః కాంతికందళితాశ్రయః || 49 ||
మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్య దుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లవః పద్మః సర్వోన్నత మదద్రవః || 50 ||
విఘ్నకృన్నిమ్నచరణో ద్రావిణీ శక్తి సత్కృతః |
తీవ్రా ప్రసన్ననయనో జ్వాలినీ పాలితైకదృక్ || 51 ||
మోహినీమోహనో భోగదాయినీ కాంతిమండనః |
కామినీ కాంతవక్త్రశ్రీ రధిష్ఠిత వసుంధరః || 52 ||
వసుధారామదోన్నాదో మహాశంఖనిధిప్రియః | 
నమ ద్వసుమతీమాలీ మహాపద్మనిధిః ప్రభుః || 53 ||
సర్వసద్గురు సంసేవ్యః శోచిష్కేశ హృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా, దేవేంద్రశిఖః పవన నందనః || 54 ||
ప్రత్యుగ్రనయనో దివ్యో దివ్యాస్త్ర శతపర్వధృక్ |
ఐరావతాది సర్వాశా వారణో వారణప్రియః || 55 ||
వజ్రాద్యస్త్ర పరీవారో గణచండ సమాశ్రయః |
జయాజయ పరికరో విజయావిజయావహః || 56 ||
అజయార్చిత పాదాబ్జో నిత్యానంద వనస్థితః |
విలాసినీ కృతోల్లాసః శౌండీ సౌందర్య మండితః || 57 ||
అనంతానంత సుఖదః సుమంగళ సుమంగళః |
ఙ్ఞానాశ్రయః క్రియాధార ఇచ్ఛాశక్తి నిషేవితః || 58 ||
సుభగా సంశ్రితపదో లలితా లలితాశ్రయః |
కామినీపాలనః కామ కామినీ కేళి లాలితః || 59 ||
సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీ నందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచా సిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః || 60 ||
నలినీ కాముకో వామా రామో జ్యేష్ఠా మనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజ స్తుంగ శక్తికః || 61 ||
విశ్వాది జననత్రాణః స్వాహాశక్తిః  సకీలకః |
అమృతాబ్ధి కృతావాసో మదఘూర్ణిత లోచనః || 62 ||
ఉచ్ఛిష్టోచ్ఛిష్ట గణకో గణేశో గణనాయకః |
సార్వకాలిక సంసిద్ధిర్నిత్యసేవ్యో దిగంబరః || 63 ||
అనపాయో‌உనంతదృష్టి రప్రమేయో‌உజరామరః |
అనావిలో‌உప్రతిహతి రచ్యుతో‌உమృతమక్షరః || 64 ||
అప్రతర్క్యో‌உక్షయో‌உజయ్యో‌உనాధారో‌உనామయోమలః |
అమేయ సిద్ధిరద్వైత మఘోరో‌உగ్ని సమాననః || 65 ||
అనాకారో‌உబ్ధి భూమ్యగ్ని బలఘ్నో‌உవ్యక్త లక్షణః |
ఆధార పీఠమాధార ఆధారాధేయ వర్జితః || 66 ||
అఖుకేతన ఆశాపూరక అఖుమహారథః |
ఇక్షుసాగర మధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణ లాలసః || 67 ||
ఇక్షు చాపాతిరేక శ్రీరిక్షుచాప నిషేవితః |
ఇంద్రగోప సమానశ్రీ రింద్రనీల సమద్యుతిః || 68 ||
ఇందీవర దళశ్యామ ఇందుమండల మండితః |
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడావానిందిరాప్రియః || 69 ||
ఇక్ష్వాకు విఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశాన మౌళిరీశాన ఈశానప్రియ ఈతిహా || 70 ||
ఈషణాత్రయ కల్పాంత ఈహామాత్ర వివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌళి రుడునాథ కరప్రియః || 71 ||
ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదార స్త్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జ స్వానూష్మలమద ఊహా ఽపోహ దురాసదః || 72 ||
ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధి సమర్పకః |
ఋజుచిత్తైక సులభో ఋణత్రయ విమోచనః || 73 ||
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ |
లుప్తశ్రీ ర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోట నాశనః || 74 ||
ఏకార పీఠమధ్యస్థ ఏకపాద కృతాసనః |
ఏజితాఖిల దైత్యశ్రీ రేధితాఖిల సంశ్రయః || 75 ||
ఐశ్వర్య నిధిరైశ్వర్య మైహికాముష్మిక ప్రదః |
ఐరం మదసమోన్మేష ఐరావత సమాననః || 76 ||
ఓంకార వాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీ పతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్య ధైర్య ఔన్నత్య నిఃసమః || 77 ||
అంకుశః సురనాగానా మంకుశాకార సంస్థితః |
అః సమస్త విసర్గాంత పదేషు పరికీర్తితః || 78 ||
కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || 79 ||
కదంబ గోళకాకారః కూష్మాండ గణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటి సూత్రభృత్ || 80 ||
ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాంతాంతఃస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || 81 ||
గుణాఢ్యో గహనో గద్యో గద్యపద్య సుధార్ణవః |
గద్య గానప్రియో గర్జో గీత గీర్వాణ పూర్వజః || 82 ||
గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమ నిరూపితః |
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః || 83 ||
ఘంటాఘర్ఘరి కామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః |
ఙకారవాచ్యో ఙాకారో ఙకారాకార శుండభృత్ || 84 ||
చండశ్చండేశ్వరశ్చండీ  చండేశశ్చండ విక్రమః |
చరాచర పితా చింతామణిశ్చర్వణ లాలసః || 85 ||
ఛందశ్ఛందోద్భవశ్ఛందో దుర్లక్ష్య శ్ఛందవిగ్రహః |
జగద్యో నిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః || 86 ||
జప్యో జపపరో జాప్యో జిహ్వాసింహాసన ప్రభుః |
స్రవద్గండోల్లసద్ధాన ఝంకారి భ్రమరాకులః || 87 ||
టంకారస్ఫార సంరావ ష్టంకార మణినూపురః |
ఠ ద్వయీ పల్లవాంతస్థ సర్వమంత్రేషు సిద్ధిదః || 88 ||
డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః |
ఢక్కానినాద ముదితో ఢౌంకో ఢుంఢివినాయకః || 89 ||
తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వంపద నిరూపితః |
తారకాంతర సంస్థాన స్తారక స్తారకాంతకః || 90 ||
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ |
దక్షయఙ్ఞ  ప్రమథనో దాతా దానం దమో దయా || 91 ||
దయా వాందివ్యవిభవో దండభృద్దండ నాయకః |
దంత ప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణ దారణః || 92 ||
దంష్ట్రాలగ్నద్వీపఘటో దేవార్థ నృగజాకృతిః |
ధనం ధనపతేర్బంధు ర్ధనదో ధరణీధరః || 93 ||
ధ్యానైక ప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యాన పరాయణః |
ధ్వని ప్రకృతి చీత్కారో బ్రహ్మాండావలి మేఖలః || 94 ||
నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాద మధ్య ప్రతిష్ఠితః |
నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || 95 ||
పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ || 96 ||
పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశ విమోచనః |
పూర్ణానందః పరానందః పురాణ పురుషోత్తమః || 97 ||
పద్మ ప్రసన్న వదనః ప్రణతా ఽఙ్ఞాననాశనః |
ప్రమాణ ప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తి నివారణః || 98 ||
ఫణిహస్తః ఫణిపతిః ఫూత్కారః ఫణిత ప్రియః |
బాణార్చితాంఘ్రి యుగళో బాలకేళీ కుతూహలీ |
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చిత పదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || 99 ||
బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్య చీత్కారో బ్రహ్మాండావలి మేఖలః || 100 ||
భ్రూక్షేప దత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతి భూషణః || 101 ||
భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్య గోచరః |
మంత్రో మంత్ర పతిర్మంత్రీ మదమత్తో మనో మయః || 102 ||
మేఖలాహీశ్వరో మంద గతిర్మంద నిభేక్షణః |
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః || 103 ||
యఙ్ఞో యఙ్ఞపతిర్యఙ్ఞ గోప్తా యఙ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాఙ్ఞికో యాజకప్రియః || 104 ||
రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రాజ్య రక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్య సుఖప్రదః || 105 ||
లక్షో లక్షపతి ర్లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుక ప్రియః |
లాసప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోక విశ్రుతః || 106 ||
వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || 107 ||
వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రీ వజ్రనివారణః |
వివస్వ ద్బంధనో విశ్వాధారో విశ్వేశ్వరో విభుః || 108 ||
శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభు శక్తి గణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శంబరేశ్వరః || 109 ||
షడృతు కుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వఙ్ఞః సర్వభేషజ భేషజమ్ || 110 ||
సృష్టి స్థితి లయ క్రీడః సుర కుంజర భేదకః |
సిందూరిత మహాకుంభః సద సద్భక్తిదాయకః || 111 ||
సాక్షీ సముద్రమథనః స్వయంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగాన రతః సుఖీ || 112 ||
హంసో హస్తిపిశాచీ శో హవనం హవ్య కవ్యభుక్ |
హవ్యం  హుతప్రియో  హృష్టో హృల్లేఖా మంత్రమధ్యగః || 113 ||
క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాక్షమ పరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీ సురద్రుమః || 114 ||
ధర్మప్రదో‌உర్థదః కామదాతా  సౌభాగ్య వర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తి ముక్తిఫల ప్రదః || 115 ||
ఆభిరూప్యకరో వీర శ్రీ ప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భ దోషహా పుత్రపౌత్రదః || 116 ||
మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాది ముఖస్తంభో రుష్టచిత్త ప్రసాదనః || 117 ||
పరాభిచార శమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః |
లవ స్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేష స్తత్పర క్షణః || 118 ||
ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్త మహర్నిశమ్ |
పక్షో మాసర్త్వ యనాబ్ద యుగం కల్పో మహాలయః || 119 ||
రాశి స్తారా తిథి ర్యోగో వారః కరణ మంశకమ్ |
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః || 120 ||
రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం జగత్ || 121 ||
భూ రాపో‌உగ్ని ర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః || 122 ||
త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః |
సిద్ధవిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || 123 ||
సముద్రాః సరితః శైలా భూతం భవ్యం భవోద్భవః |
సాంఖ్యం పాతం జలం యోగం పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః || 124 ||
వేదాంగాణి సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకమ్ || 125 ||
వైఖానసం భాగవతం మానుషం పాంచరాత్రకమ్ |
శైవం పాశుపతం కాలా ముఖం భైరవ శాసనమ్ || 126 ||
శాక్తం వైఖానసం సౌరం జైనమార్హత సంహితా |
సదసద్వ్యక్త మవ్యక్తం సచేతన మచేతనమ్ || 127 ||
బంధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్య మణుర్మహాన్ |
స్వస్తి హుంఫట్ స్వధా స్వాహా  శ్రౌషట్ వౌషట్  వషణ్ నమః 128 ||
ఙ్ఞానం విఙ్ఞాన మానందో బోధః సంవిత్సమో‌உసమః |
ఏక ఏకాక్షరాధార ఏకాక్షర పరాయణః || 129 ||
ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకో‌உనేక స్వరూప ధృక్ |
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః || 130 ||
ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వహీనో ద్వయాతిగః |
త్రిధామా త్రికర స్త్రేతా త్రివర్గ ఫల దాయకః || 131 ||
త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాది స్త్రిశక్తీశ స్త్రిలోచనః |
చతుర్విధవచో వృత్తి పరివృత్తి ప్రవర్తకః || 132 ||
చతుర్బాహుశ్చతుర్దంత శ్చతురాత్మా చతుర్భుజః |
చతుర్విధోపాయమయ శ్చతుర్వర్ణాశ్రమా శ్రయః 133 ||
చతుర్థీ పూజన ప్రీత శ్చతుర్థీ తిథిసంభవః ||
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్తమః || 134 ||
పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షర పరాయణః |
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవ మాతృకః || 135 ||
పంచబ్రహ్మమయ స్ఫూర్తిః పంచావరణ వారితః |
పంచభక్ష ప్రియః పంచబాణః పంచ శిఖాత్మకః || 136 ||
షట్కోణపీఠః షట్చక్ర ధామా షడ్గ్రంథి భేదకః |
షడంగధ్వాంత విధ్వంసీ షడంగుల మహాహ్రదః || 137 ||
షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్శక్తి పరివారితః |
షడ్వైరివర్గ విధ్వంసీ షడూర్మి భయ భంజనః || 138 ||
షట్తర్కదూరః షట్కర్మా షడ్గుణః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాళ చరణః సప్తద్వీపోరు మండలః || 139 ||
సప్తస్వర్లోక ముకుటః సప్తసప్తి వరప్రదః |
సప్తాంగ రాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణ వందితః || 140 ||
సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోత్రః సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృ నిషేవితః || 141 ||
సప్తచ్ఛందో మోదమదః సప్తచ్ఛందో మఖప్రభుః |
అష్టమూర్తి ర్ధ్యేయమూర్తి రష్టప్రకృతి కారణమ్ || 142 ||
అష్టాంగ యోగఫలభృ దష్ట పత్రాంబుజాసనః |
అష్టశక్తి సమానశ్రీ రష్టైశ్వర్య ప్రవర్ధనః || 143 ||
అష్టపీఠోప పీఠశ్రీ రష్టమాతృ సమావృతః |
అష్టభైరవ సేవ్యో‌உష్ట వసువంద్యో‌உష్టమూర్తిభృత్ || 144 ||
అష్ట చక్రస్ఫురన్మూర్తి రష్టద్రవ్య హవిఃప్రియః |
అష్టశ్రీ రష్టసామశ్రీ రష్టైశ్వర్య ప్రదాయకః |
నవ నాగాసనాధ్యాసీ నవ నిధ్యనుశాసితః || 145 ||
నవద్వార పురావృత్తో నవ ద్వార నికేతనః |
నవనాథ మహానాథో నవనాగ విభూషితః || 146 ||
నవనారాయణస్తుల్యో నవదుర్గా నిషేవితః |
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తి శిరోద్ధృతః || 147 ||
దశాత్మకో దశభుజో దశ దిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియ నియామకః || 148 ||
దశాక్షర మహామంత్రో దశాశావ్యాపి విగ్రహః |
ఏకాదశ మహారుద్రైః స్తుతశ్చైకాదశాక్షరః || 149 ||
ద్వాదశ ద్విదశాష్టాది దోర్దండాస్త్ర నికేతనః |
త్రయోదశ భిదాభిన్నో విశ్వేదేవాధి దైవతమ్ || 150 ||
చతుర్దశేంద్ర వరద శ్చతుర్దశ మనుప్రభుః |
చతుర్దశాద్యవిద్యాఢ్య శ్చతుర్దశ జగత్పతిః || 151 ||
సామపంచదశః  పంచదశీ శీతాంశు నిర్మలః |
తిథిపంచదశాకార స్తిథ్యా పంచదశార్చితః || 152 ||
షోడశాధార నిలయః షోడశస్వర మాతృకః |
షోడశాంత పదావాసః షోడశేందు కలాత్మకః || 153 ||
కళా సప్తదశీ సప్త దశసప్త దశాక్షరః |
అష్టాదశ ద్వీపపతి రష్టాదశ పురాణకృత్ || 154 ||
అష్టాదశౌషధీ సృష్టి రష్టాదశ విధిః స్మృతః |
అష్టాదశ లిపివ్యష్టి సమష్టి ఙ్ఞానకోవిదః || 155 ||
అష్టాదశాన్నసంపత్తి రష్టాదశ విజాతికృత్ |
ఏకవింశః పుమానేక వింశత్యంగళి పల్లవః || 156 ||
చతుర్వింశతి తత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్య పూరుషః |
సప్తవింశతి తారేశః సప్తవింశతి యోగకృత్ || 157 ||
ద్వాత్రింశ ద్భైరవాధీశ శ్చతుస్త్రింశ న్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశ త్తత్త్వసంభూతి రష్టత్రింశ త్కలాత్మకః || 158 ||
పంచా శద్విష్ణు శక్తీశః పంచా శన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచా శద్వపుఃశ్రేణీ త్రిషష్ట్యక్షర సంశ్రయః |
పంచాశ దక్షరశ్రేణీ పంచాశద్రుద్ర విగ్రహః || 159 ||
చతుఃషష్టి మహాసిద్ధి యోగినీ వృందవందితః |
నమదేకోన పంచాశ న్మరుద్వర్గ నిరర్గళః || 160 ||
చతుఃషష్ట్యర్థ నిర్ణేతా చతుఃషష్టి కలానిధిః |
అష్టషష్టి మహాతీర్థ క్షేత్రభైరవ వందితః || 161 ||
చతుర్నవతి మంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధిక ప్రభుః |
శతానందః శతధృతిః శత పత్రాయతేక్షణః || 162 ||
శతానీకః శతమఖః శతధారా వరాయుధః |
సహస్ర పత్రనిలయః సహస్ర ఫణిభూషణః || 163 ||
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
సహస్రనామ సంస్తుత్యః సహస్రాక్ష బలాపహః || 164 ||
దశసాహస్ర ఫణిభృత్ఫణిరాజ కృతాసనః |
అష్టాశీతిసహస్రాద్య మహర్షి స్తోత్రపాఠితః || 165 ||
లక్షాధారః ప్రియాధారో లక్షాధార మనోమయః |
చతుర్లక్ష జపప్రీత శ్చతుర్లక్ష ప్రకాశకః || 166 ||
చతురాశీతి లక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః |
కోటిసూర్య ప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశు నిర్మలః || 167 ||
శివోద్భవా ద్యష్టకోటి వైనాయక ధురంధరః |
సప్తకోటి మహామంత్ర మంత్రితావ యవద్యుతిః || 168 ||
త్రయస్త్రిం శత్కోటి సురశ్రేణీ ప్రణత పాదుకః |
అనంతదేవతా సేవ్యో హ్యనంత శుభదాయకః || 169 ||
అనంత నామానంత శ్రీరనంతో‌உనంతసౌఖ్యదః |
అనంత శక్తిసహితో హ్యనంత మునిసంస్తుతః || 170 ||
ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సాహస్రమిదమీరితమ్ |
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి  ప్రత్యహం నరః || 171 ||
కరస్థం తస్య సకల మైహి కాముష్మికం సుఖమ్ |
ఆయురారోగ్య మైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః || 172 ||
మేధా ప్రఙ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్య మభిరూపతా |
సత్యం దయా క్షమా శాంతి ర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా || 173 ||
జగత్సంవననం విశ్వ సంవాదో వేద పాటవమ్ |
సభాపాండిత్య మౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ || 174 ||
ఓజస్తేజః కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞాన మాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాసతా తథా || 175 ||
ధనధాన్యాది వృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ |
వశ్యం చతుర్విధం విశ్వం జపాదస్య ప్రజాయతే || 176 ||
రాఙ్ఞో రాజ కళత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః |
జప్యతే యస్య వశ్యార్థే  సదా సస్తస్య జాయతే || 177 ||
ధర్మార్థ కామ మోక్షాణా మనాయాసేన సాధనమ్ |
శాకినీ డాకినీ రక్షో యక్షగ్రహ భయాపహమ్ || 178 ||
సామ్రాజ్య సుఖదం సర్వసపత్నమద మర్దనమ్ |
సమస్త కలహధ్వంసి దగ్ధబీజ ప్రరోహణమ్ || 179 ||
దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధ స్వామిచిత్త ప్రసాదనమ్ |
షడ్వర్గాష్ట మహాసిద్ధి త్రికాలఙ్ఞాన కారణమ్ || 180 ||
పరకృత్య ప్రశమనం పర చక్ర ప్రమర్దనమ్ |
సంగ్రామ మార్గే సవేషా మిదమేకం జయావహమ్ || 181 ||
సర్వ వంధ్యత్వ దోషఘ్నం గర్భరక్షైక కారణమ్ |
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ || 182 ||
దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ |
న తద్గేహం జహాతి శ్రీ ర్యత్రాయం జప్యతే స్తవః || 183 ||
క్షయకుష్ఠ ప్రమేహార్శ భగందర విషూచికాః |
గుల్మం ప్లీహానమ శమాన మతిసారం మహోదరమ్ || 184 ||
కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలం శోఫామయోదరమ్ |
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామ రోచకమ్ || 185 ||
వాతపిత్త కఫద్వంద్వ త్రిదోష జనితజ్వరమ్ |
ఆగంతు విషమం శీత ముష్ణం చైకాహికాదికమ్ || 186 ||
ఇత్యాద్యుక్త మనుక్తం వా రోగదోషాది సంభవమ్ |
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః || 187 ||
ప్రాప్యతే‌உస్య జపాత్సిద్ధిః స్త్రీశూద్రైః పతితైరపి |
సహస్రనామ మంత్రో‌உయం జపితవ్యః శుభాప్తయే || 188 ||
మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ |
ఇచ్ఛయా సకలాన్ భోగా నుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ || 189 ||
మనోరథ ఫలైర్దివ్యై ర్వ్యోమయా నైర్మనోరమైః |
చంద్రేంద్ర భాస్కరోపేంద్ర బ్రహ్మశర్వాది సద్మసు || 190 ||
కామరూపః కామగతిః కామదః కామదేశ్వరః |
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగా నభీష్టైః సహ బంధుభిః || 191 ||
గణేశానుచరో భూత్వా గణో గణపతిప్రియః |
నందీశ్వరాది సానందై ర్నందితః సకలైర్గణైః || 192 ||
శివాభ్యాం కృపయా పుత్ర నిర్విశేషం చ లాలితః |
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వర వరాత్పునః || 193 ||
జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమో‌உభిజాయతే |
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశ తత్పరః || 194 ||
యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య ఙ్ఞానవైరాగ్య సంయుతః |
నిరంతరే నిరాబాధే పరమానంద సంఙ్ఞితే || 195 ||
విశ్వోత్తీర్ణే  పరే పూర్ణే  పునరావృత్తి వర్జితే |
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్య నిర్వృతే || 196 ||
యో నామభిర్హుతై ర్దత్తైః పూజయే దర్చయే‌న్నరః |
రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతామ్ || 197 ||
తస్య సిధ్యంతి మంత్రాణాం దుర్లభా శ్చేష్ట సిద్ధయః |
మూల మంత్రాదపి స్తోత్ర మిదం ప్రియతమం మమ || 198 ||
నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని |
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ || 199 ||
అష్టద్రవ్యై ర్విశేషేణ కుర్యాద్భక్తి సుసంయుతః |
తస్యేప్సితం ధనం ధాన్య మైశ్వర్యం విజయో యశః || 200 ||
భవిష్యతి న సందేహః పుత్రపౌత్రాదికం సుఖమ్ |
ఇదం ప్ర జపితం స్తోత్రం పఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ || 201 ||
వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్ట మభి వందితమ్ |
ఇహాముత్ర చ విశ్వేషాం విశ్వైశ్వర్య ప్రదాయకమ్ || 202 ||
స్వచ్ఛంద చారిణాప్యేష యేన సంధార్యతే స్తవః |
స రక్ష్యతే శివోద్భూతై ర్గణైరధ్యష్ట కోటిభిః || 203 ||
లిఖితం పుస్తకస్తోత్రం మంత్రభూతం ప్రపూజయేత్ |
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరమ్ || 204 ||
దానై రశేషై రఖిలై ర్వ్రతైశ్చ తీర్థై రశేషై రఖిలై ర్మఖైశ్చ |తత్ఫలం విందతి యద్గణేశ సహస్రనామస్మరణేన సద్యః || 205 ||
ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహం ప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణ మథవా సంతతం వా జనో యః |
స స్యాదైశ్వర్య ధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చై స్తనోతి
దారిద్ర్యం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః || 206 ||
అకించనో ప్యేకచిత్తో నియతో నియతాసనః |
ప్ర జపంశ్చతురో మాసాన్ గణేశార్చన తత్పరః || 207 ||
దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్త జన్మానుగామపి |
లభతే మహతీం లక్ష్మీ మిత్యాఙ్ఞా పారమేశ్వరీ || 208 ||
ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతి విమలం సంపదశ్చార్తినాశః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భవతి ఖలు నవా కాంతిరవ్యాజభవ్యా |
పుత్రాః సంతః కళత్రం గుణవదభిమతం యద్యదన్యచ్చ తత్త -
న్నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్ పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ || 209 ||
గణంజయో గణపతి ర్హేరంబో ధరణీధరః |
మహాగణపతి ర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః || 210 ||
అమోఘ సిద్ధి రమృత మంత్రశ్చింతామణి ర్నిధిః |
సుమంగళో బీజమాశా పూరకో వరదః కలః || 211 ||
కాశ్యపో నందనో వాచా సిద్ధో ఢుంఢిర్వినాయకః |
మోదకైరేభి రత్రైక వింశత్యా నామ భిః పుమాన్ || 212 ||
ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి |
వత్సరం విఘ్నరాజో‌உస్య తథ్య మిష్టార్థసిద్ధయే || 213 ||
యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధన తత్పరః |
స్తుతో నామ్నా సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః || 214 ||
నమో నమః సురవర పూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమ మంగళాత్మనే |
నమో నమో విపుల దయైక సిద్ధయే
నమో నమః కరి కలభాననాయ తే || 215 ||
కింకిణీ గణరచిత చరణః
ప్రకటిత గురుమిత చారు కరణః |
మద జల లహరీ కలిత కపోలః
శమయతు దురితం గణపతి నామ్నా || 216 ||

|| ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే ఈశ్వర గణేశ సంవాదే
గణేశ సహస్రనామ స్తోత్రం నామ షట్చత్వారింశోధ్యాయః ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...