హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, July 09, 2012

13.గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

 13.గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవన నికరో యత్ర గళితః
తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమ పురుషస్యాత్ర మహతః |
యతో జాతం విశ్వస్థితిమపి సదా యత్ర విలయః 

సకీదృగ్గీర్వాణః సునిగమ నుతః శ్రీగణపతిః || 1 ||  

గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుం నిర్గుణమయో 
ద్విధాప్యేకోజాతః  ప్రకృతి పురుషో బ్రహ్మ హి గణః |
స చేశశ్చోత్పత్తి స్థితి లయ కరోయం ప్రమథకో 

యతోభూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః || 2 ||
గకారః కంఠోర్ధ్వం గజముఖసమో మర్త్యసదృశో ణకారః 
కంఠాధో జఠర సదృశాకార ఇతి చ |
అధోభావః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోస్య చ తమః 

విభాతీత్థం నామ త్రిభువన సమం భూ ర్భువ స్సువః || 3 ||
గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగళనిధిః 
దయాళుర్హేరంబో వరద ఇతి చింతామణి రజః |
వరానీశో ఢుంఢిర్గజవదన నామా శివసుతో

 మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి || 4 ||
మహేశోయం విష్ణుః స కవి రవిరిందుః కమలజః 
క్షితి స్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరుదధిః |
కుజస్తారః శుక్రో పురురుడు బుధోగుచ్చ ధనదో యమః

 పాశీ కావ్యః శనిరఖిల రూపో గణపతిః ||5 ||
ముఖం వహ్నిః పాదౌ హరిరసి విధాత ప్రజననం 
రవిర్నేత్రే చంద్రో హృదయ మపి కామోస్య మదన |
కరౌ శుక్రః కట్యామవనిరుదరం భాతి దశనం 

గణేశస్యాసన్ వై క్రతుమయ వపు శ్చైవ సకలమ్ || 6 ||
సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్న సమయే మృదో 
మూర్తిం కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుంఢి సదృశీమ్ |
సమర్చత్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వసదనే 

విలోక్యానందస్తాం ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి ||7 ||
గణేశదేవస్య మాహాత్మ్యమేతద్యః 
శ్రావయేద్వాపి పఠేచ్చ తస్య |
క్లేశా లయం యాంతి లభేచ్చ శీఘ్రం శ్రీపుత్త్ర

 విద్యార్థి గృహం చ ముక్తిమ్ || 8 ||
|| ఇతి శ్రీ గణేశ మహిమ్న స్తోత్రమ్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...