హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, July 09, 2012

12.గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి


12.గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి
 
 ఓం గకారరూపాయ నమః
ఓం గంబీజాయ నమః
ఓం గణేశాయ నమః
ఓం గణవందితాయ నమః
ఓం గణాయ నమః
ఓం గణ్యాయ నమః
ఓం గణనాతీతసద్గుణాయ నమః
ఓం గగనాదికసృజే నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం గంగాసుతార్చితాయ నమః
ఓం గంగాధరప్రీతికరాయ నమః
ఓం గవీశేడ్యాయ నమః
ఓం గదాపహాయ నమః
ఓం గదాధరసుతాయ నమః
ఓం గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదాయ నమః
ఓం గజాస్యాయ నమః
ఓం గజలక్ష్మీపతే నమః
ఓం గజావాజిరథప్రదాయ నమః
ఓం గంజానిరతశిక్షాకృతయే నమః
ఓం గణితఙ్ఞాయ నమః
ఓం గండదానాంచితాయ నమః
ఓం గంత్రే నమః
ఓం గండోపలసమాకృతయే నమః
ఓం గగనవ్యాపకాయ నమః
ఓం గమ్యాయ నమః
ఓం గమనాదివివర్జితాయ నమః
ఓం గండదోషహరాయ నమః
ఓం గండభ్రమద్భ్రమరకుండలాయ నమః
ఓం గతాగతఙ్ఞాయ నమః
ఓం గతిదాయ నమః
ఓం గతమృత్యవే నమః
ఓం గతోద్భవాయ నమః
ఓం గంధప్రియాయ నమః
ఓం గంధవాహాయ నమః
ఓం గంధసింధురబృందగాయ నమః
ఓం గంధాదిపూజితాయ నమః
ఓం గవ్యభోక్త్రే నమః
ఓం గర్గాదిసన్నుతాయ నమః
ఓం గరిష్ఠాయ నమః
ఓం గరభిదే నమః
ఓం గర్వహరాయ నమః
ఓం గరళిభూషణాయ నమః
ఓం గవిష్ఠాయ నమః
ఓం గర్జితారావాయ నమః
ఓం గభీరహృదయాయ నమః
ఓం గదినే నమః
ఓం గలత్కుష్ఠహరాయ నమః
ఓం గర్భప్రదాయ నమః
ఓం గర్భార్భరక్షకాయ నమః
ఓం గర్భాధారాయ నమః
ఓం గర్భవాసిశిశుఙ్ఞానప్రదాయ నమః
ఓం గరుత్మత్తుల్యజవనాయ నమః
ఓం గరుడధ్వజవందితాయ నమః
ఓం గయేడితాయ నమః
ఓం గయాశ్రాద్ధఫలదాయ నమః
ఓం గయాకృతయే నమః
ఓం గదాధరావతారిణే నమః
ఓం గంధర్వనగరార్చితాయ నమః
ఓం గంధర్వగానసంతుష్టాయ నమః
ఓం గరుడాగ్రజవందితాయ నమః
ఓం గణరాత్రసమారాధ్యాయ నమః
ఓం గర్హణాస్తుతిసామ్యధియే నమః
ఓం గర్తాభనాభయే నమః
ఓం గవ్యూతిదీర్ఘతుండాయ నమః
ఓం గభస్తిమతే నమః
ఓం గర్హితాచారదూరాయ నమః
ఓం గరుడోపలభూషితాయ నమః
ఓం గజారివిక్రమాయ నమః
ఓం గంధమూషవాజినే నమః
ఓం గతశ్రమాయ నమః
ఓం గవేషణీయాయ నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం గహనస్థమునిస్తుతాయ నమః
ఓం గవయచ్ఛిదే నమః
ఓం గండకభిదే నమః
ఓం గహ్వరాపథవారణాయ నమః
ఓం గజదంతాయుధాయ నమః
ఓం గర్జద్రిపుఘ్నాయ నమః
ఓం గజకర్ణికాయ నమః
ఓం గజచర్మామయచ్ఛేత్రే నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం గణార్చితాయ నమః
ఓం గణికానర్తనప్రీతాయ నమః
ఓం గచ్ఛతే నమః
ఓం గంధఫలీప్రియాయ నమః
ఓం గంధకాదిరసాధీశాయ నమః
ఓం గణకానందదాయకాయ నమః
ఓం గరభాదిజనుర్హర్త్రే నమః
ఓం గండకీగాహనోత్సుకాయ నమః
ఓం గండూషీకృతవారాశయే నమః
ఓం గరిమాలఘిమాదిదాయ నమః
ఓం గవాక్షవత్సౌధవాసినే నమః
ఓం గర్భితాయ నమః
ఓం గర్భిణీనుతాయ నమః
ఓం గంధమాదనశైలాభాయ నమః
ఓం గండభేరుండవిక్రమాయ నమః
ఓం గదితాయ నమః
ఓం గద్గదారావసంస్తుతాయ నమః
ఓం గహ్వరీపతయే నమః
ఓం గజేశాయ నమః
ఓం గరీయసే నమః
ఓం గద్యేడ్యాయ నమః
ఓం గతభిదే నమః
ఓం గదితాగమాయ నమః
ఓం గర్హణీయగుణాభావాయ నమః
ఓం గంగాదికశుచిప్రదాయ నమః


ఓం గణనాతీతవిద్యాశ్రీబలాయుష్యాదిదాయకాయ నమః
|| ఇతి గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామావళి ||


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...