హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, June 01, 2015

నవగ్రహ ధ్యాన మన్త్రాః

 ॥ నవగ్రహ ధ్యాన మన్త్రాః సాధుసఙ్కులి తన్త్రాన్తర్గతమ్ ॥
గ్రహపురశ్చరణ ప్రయోగః

ఓం రక్తపద్మాసనం దేవం చతుర్బాహుసమన్వితమ్ ।
క్షత్రియం రక్తవర్ణఞ్చ గోత్రం కాశ్యపసమ్భవమ్ ॥

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం సర్వసిద్ధిదమ్ ।
ద్విభుజం రక్తపద్మైశ్చ సంయుక్తం పరమాద్భుతమ్ ॥

కలిఙ్గదేశజం దేవం మౌలిమాణిక్యభూషణమ్ ।
త్రినేత్రం తేజసా పూర్ణముదయాచలసంస్థితమ్ ॥

ద్వాదశాఙ్గుల-విస్తీర్ణం ప్రవరం ఘృతకౌశికమ్ ।
శివాధిదైవం పుర్వాస్యం బ్రహ్మప్రత్యధిదైవతమ్ ॥

క్లీం ఐం శ్రీం హ్రీం సూర్యాయ నమః ।

ఓం శుక్లం శుక్లామ్బరధరం శ్వేతాబ్జస్థం చతుర్భుజమ్ ।
హారకేయూరనూపురైర్మణ్డితం తమసాపహమ్ ॥

సుఖదృశ్యం సుధాయుక్త-మాత్రేయం వైశ్యజాతిజమ్ ।
కలఙ్కాఙ్కితసర్వాఙ్గం కేశపాశాతిసున్దరమ్ ॥

ముకుటేర్మణిమాణిక్యైః శోభనీయం తు లోచనమ్ ।
యోషిత్ప్రియం మహానన్దం యమునాజలసమ్భవమ్ ॥

ఉమాధిదైవతం దేవమాపప్రత్యధిదైవతమ్ ॥

హ్రీం హ్రీం హుం సోమాయ స్వాహా ।

ఓం మేశాధిరూఢం ద్విభుజం శక్తిచాపధరం ముదా ।
రక్తవర్ణం మహాతేజం తేజస్వీనాం సమాకులమ్ ॥

రక్తవస్త్రపరిధానమ్ నానాలఙ్కారసంయుతమ్ ।
రక్తాఙ్గం ధరణీపుత్రం రక్తమాల్యానులేపనమ్ ॥

హస్తే వారాహదశనం పృష్ఠే తూణసమన్వితమ్ ।
కటాక్షాద్ భీతిజనకం మహామోహప్రదం మహత్ ॥

మహాచాపధరం దేవం మహోగ్రముగ్రవిగ్రహమ్ ।
స్కన్దాదిదైవం సూర్యాస్యం క్షితిప్రత్యధిదైవతమ్ ॥

హ్రీం ఓం ఐం కుజాయ స్వాహా ।

ఓం సుతప్తస్వర్ణాభతనుం రోమరాజివిరాజితమ్ ।
ద్విభుజం స్వర్ణదణ్డేవ శరచ్చన్ద్రనిభాననమ్ ॥

చరణే రత్నమఞ్జీరం కుమారం శుభలక్షణమ్ ।
స్వర్ణయజ్ఞోపవీతఞ్చ పీతవస్త్రయుగావృతమ్ ॥

అత్రిగోత్రసముత్పన్నం వైశ్యజాతిం మహాబలమ్ ।
మాగధం మహిమాపూర్ణం ద్వినేత్రం ద్విభుజం శుభమ్ ॥

నారాయణాధిదైవఞ్చ విష్ణుప్రత్యధిదైవతమ్ ।
చిన్తయేత్ సోమతనయం సర్వాభిష్టఫలప్రదం ॥

ఓం క్లీం ఓం బుధాయ స్వాహా ।

ఓం కనకరుచిరగౌరం చారుమూర్తిం ప్రసన్నం
ద్విభుజమపి సరజౌ సన్దధానం సురేజ్యం ।
వసనయుగదధానం పీతవస్త్రం సుభద్రం
సురవరనరపుజ్యమఙ్గిరోగోత్రయుక్తమ్ ॥

ద్విజవరకులజాతం సిన్ధుదేశప్రసిద్ధం
త్రిజగతి గణశ్రేష్ఠశ్చాధిదైవం తదీయమ్ ।
సకలగిరినిహన్తా ఇన్ద్రః ప్రత్యాధిదైవం 
గ్రహగణగురునాథం తం భజేఽభీష్టసిద్ధౌ ॥

రం యం హ్రీం ఐం గురవే నమః ।

ఓం శుక్లామ్బరం శుక్లరుచిం సుదీప్తం
తుషారకున్దేన్దుద్యుతిం చతుర్భుజమ్ ।
ఇన్ద్రాధిదైవం శచీప్రత్యాధిదైవం
వేదార్థవిజ్ఞం చ కవిం కవీనామ్ ॥

భృగుగోత్రయుక్తం ద్విజజాతిమాత్రం
దితీన్ద్రపూజ్యం ఖలు శుద్ధిశాన్తం ।
సర్వార్థసిద్ధిప్రదమేవ కావ్యం
భజేఽప్యహం భోజకతోద్భవం భృగుమ్ ॥

హుం హుం శ్రీం శ్రీం నం రం శుక్రాయ స్వాహా ।

ఓం సౌరిం గృధ్రగతాతికృష్ణవపుషం కాలాగ్నివత్ సఙ్కులం
సంయుక్తం భుజపల్లవైరుపలసత్స్తమ్భైశ్చతుర్భిః సమైః ।
భీమం చోగ్రమహాబలాతివపుషం బాధాగణైః సంయుతం
గోత్రం కాశ్యపజం సురాష్ట్రవిభవం కాలాగ్నిదైవం శనిమ్ ॥

వస్త్రైః కృష్ణమయైర్యుతం తనువరం తం సూర్యసూనుం భజే ॥

హ్రీం క్లీమ్ శనైశ్చరాయ నమః ।

ఓం మహిషస్థం కృష్ణం వదనమయవిభుం కర్ణనాసాక్షిమాత్రమ్
కారాలాస్యం భీమం గదవిభవయుతం శ్యామవర్ణం మహోగ్రం ।
పైఠీనం గోత్రయుక్తం రవిశశీదమనం చాధిదైవం యమోఽపి
సర్పప్రత్యధిదైవతం మలయగీర్భావం తం తమసం నమామి ॥

వం ఐం వం వం క్లీం వం తమసే స్వాహా ।

ఓం మహోగ్రం ధూమాభం కరచరణయుతం ఛిన్నశీర్షం సుదీప్తమ్
హస్తే వాణం కృపాణం త్రిశిఖశశిధృతం వేదహస్తం ప్రసన్నం ।
బ్రహ్మా తస్యాధిదైవం సకలగదయుతం సర్పప్రత్యధిదైవం ధ్యాయేత్
కేతుం విశాలం సకలసురనరే శాన్తిదం పుష్టిదఞ్చ ॥

శ్రీం శ్రీం ఆం వం రం లం కేతవే స్వాహా ।

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...