హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, June 15, 2015

అథర్వశిఖోపనిషత్


॥ అథర్వశిఖోపనిషత్ ॥
ఓఙ్కారార్థతయా భాతం తుర్యోఙ్కారాగ్రభాసురమ్ ।
తుర్యతుర్యన్త్రిపాద్రామం స్వమాత్రం కలయేఽన్వహమ్ ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాఃసస్తనూభిర్వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ।
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం   శాన్తిః   శాన్తిః   శాన్తిః ॥

ఓం అథ హైనం పైప్పలాదోఽఙ్గిరాః సనత్కుమారశ్చాథర్వణమువాచ భగవన్కిమాదౌ ప్రయుక్తం 
ధ్యానం ధ్యాయితవ్యం కిం తద్ధ్యానం కో వా ధ్యాతా కశ్చ ధ్యేయః ।
స ఏభ్యోథర్వా ప్రత్యువాచ ।
ఓమిత్యేతదక్షరమాదౌ ప్రయుక్తం ధ్యానం ధ్యాయితవ్యమిత్యేతదక్షరం 
పరం బ్రహ్మాస్య పాదాశ్చత్వారో వేదాశ్చతుష్పాదిదమక్షరం పరం బ్రహ్మ ।
పూర్వాస్య మాత్రా పృథివ్యకారః ఋగ్భిరృగ్వేదో బ్రహ్మా వసవో గాయత్రీ గార్హపత్యః ।
ద్వితీయాన్తరిక్షం స ఉకారః స యజుభిర్యజుర్వేదో విష్ణురుద్రాస్త్రిష్టుబ్దక్షిణాగ్నిః ।
తృతీయః ద్యౌః స మకారః స సామభిః సామవేదో రుద్రా ఆదిత్యా జగత్యాహవనీయః ।
యావసానేఽస్య చతుర్థ్యర్ధమాత్రా సా సోమలోక ఓఙ్కారః
 సాథర్వణమన్త్రైరథర్వవేదః సంవర్తకోఽగ్నిర్మరుతో విరాడేకర్షిర్భాస్వతీ స్మృతా ।
ప్రథమా రక్తపీతా మహద్బ్రహ్మ దైవత్యా ।
ద్వితీయా విద్యుమతీ కృష్ణా విష్ణుదైవత్యా ।
తృతీయా శుభాశుభా శుక్లా రుద్రదైవత్యా ।
యావాసానేఽస్య చతుర్థ్యర్ధమాత్రా సా విద్యుమతీ సర్వవర్ణా పురుషదైవత్యా ।
స ఏష హ్యోఙ్కారశ్చతురక్షరశ్చతుష్పాదశ్చతుఃశిరశ్చతుర్థమాత్రః స్థూలమేతద్హ్రస్వదీర్ఘప్లుత ఇతి ॥

ఓం ఓం ఓం ఇతి త్రిరుక్త్వా చతుర్థః శాన్త ఆత్మాప్లుతప్రణవప్రయోగేణ సమస్తమోమితి
 ప్రయుక్త ఆత్మజ్యోతిః సకృదావర్తతే సకృదుచ్చారితమాత్రః స ఏష ఊర్ధ్వమన్నమయతీత్యోఙ్కారః ।
ప్రాణాన్సర్వాన్ప్రలీయత ఇతి ప్రలయః ।
ప్రాణాన్సర్వాన్పరమాత్మని ప్రణానయతీత్యేతస్మాత్ప్రణవః ।
చతుర్థావస్థిత ఇతి సర్వదేవవేదయోనిః సర్వవాచ్యవస్తు ప్రణవాత్మకమ్ ॥ ౧॥

దేవాశ్చేతి సన్ధత్తాం సర్వేభ్యో దుఃఖభయేభ్యః సన్తారయతీతి తారణాత్తారః ।
 సర్వే దేవాః సంవిశన్తీతి విష్ణుః । సర్వాణి బృహయతీతి బ్రహ్మా ।
 సర్వేభ్యోఽన్తస్థానేభ్యో ధ్యేయేభ్యః ప్రదీపవత్ప్రకాశయతీతి ప్రకాశః ।
 ప్రకాశేభ్యః సదోమిత్యన్తః శరీరే విద్యుద్వద్ద్యోతయతి ముహుర్ముహురితి విద్యుద్వత్ప్రతీయాద్దిశం
 దిశం భిత్త్వా సర్వాంల్లోకాన్వ్యాప్నోతి వ్యాపయతీతి వ్యాపనాద్వ్యాపీ మహాదేవః ॥ ౨॥

పూర్వాస్య మాత్రా జాగర్తి జాగరితం ద్వితీయా స్వప్నం తృతీయా సుషుప్తిశ్చతుర్థీ 
తురీయం మాత్రా మాత్రాః ప్రతిమాత్రాగతాః
 సమ్యక్సమస్తానపి పాదాఞ్జయతీతి స్వయమ్ప్రకాశః స్వయం
 బ్రహ్మ భవతీత్యేష సిద్ధికర ఏతస్మాద్ధ్యానాదౌ ప్రయుజ్యతే ।
 సర్వ కరణోపసంహారత్వాద్ధార్యధారణాద్బ్రహ్మ తురీయమ్ ।
 సర్వకరణాని మనసి సమ్ప్రతిష్ఠాప్య ధ్యానం విష్ణుః ప్రాణం మనసి సహ కరణైః
 సమ్ప్రతిష్ఠాప్య ధ్యాతా రుద్రః ప్రాణం మనసి సహకరణైర్నాదాన్తే పరమాత్మని సమ్ప్రతిష్ఠాప్య ధ్యాయీతేశానం
 ప్రధ్యాయితవ్యం సర్వమిదం బ్రహ్మవిష్ణురుద్రేన్ద్రాస్తే సమ్ప్రసూయన్తే సర్వాణి చేన్ద్రియాణి
 సహ భూతైర్న కారణం కారణానాం ధ్యాతా కారణం తు ధ్యేయః
 సర్వైశ్వర్యసమ్పన్నః శమ్భురాకాశమధ్యే ధ్రువం స్తబ్ధ్వాధికం
 క్షణమేకం క్రతుశతస్యాపి చతుఃసప్తత్యా యత్ఫలం తదవాప్నోతి కృత్స్నమోఙ్కారగతిం చ
 సర్వధ్యానయోగజ్ఞానానాం యత్ఫలమోఙ్కారో వేద పర ఈశో వా శివ ఏకో ధ్యేయః శివఙ్కరః
 సర్వమన్యత్పరిత్యజ్య సమస్తాథర్వశిఖైతామధీత్య ద్విజో గర్భవాసాద్విముక్తో
 విముచ్యత ఏతామధీత్య ద్విజో గర్భవాసాద్విముక్తో విముచ్యత ఇత్యోఃసత్యమిత్యుపనిషత్ ॥ ౩॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిరితి శాన్తిః ॥
॥ ఇతి అథర్వవేదీయ అథర్వశిఖోపనిషత్సమాప్తా ॥

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...