హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, December 11, 2014

శారద స్తోత్రం


నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీర పురవాసినీ
 త్వామహం ప్రార్ధయే నిత్యం విద్యాదానంచ దేహి మే
 యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేదేవీ విధి వల్లభా
 భాక్తజిహ్వాగ్రసదనా సమాధిగుణదాయినీ
 నమామి యమినీం నాదలోకాలంకృత కుంతలం
 భవానీం భవసంతాపణ సుదానదీం
 భద్రకాల్యై నమో నిత్యం సరస్వతయే నమో నమ
 వేదవేదాంగ వేదాంత విద్యాస్థానేచ ఏవచ
 పరబ్రహ్మ స్వరూపా పరమా జ్యోతి రూపా సనాతనీ
 సర్వవిద్యాధిదేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమ:
 యయా వినా జగత్సర్వం మూకమున్మత్త వత్సతా
 యాదేవీ వాగదిస్యాద్రి తస్య వాణ్యై నమో నమ:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...