హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, December 16, 2014

18.శ్రీఆంజనేయ అష్టోత్తరశత నామావళి

 
1.            ఓం ఆంజనేయాయ నమః
2.            ఓం మహావీరాయ నమః
3.            ఓం హనుమతే నమః
4.            ఓం మారుతాత్మజాయ నమః
5.            ఓం తత్వఙానప్రదాయ నమః
6.            ఓం సీతాదేవిముద్రాప్రదాయకాయ నమః
7.            ఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమః
8.            ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః
9.            ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః
10.          ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః
11.          ఓం పరవిద్యాపరిహారాయ నమః
12.          ఓం పరశౌర్యవినాశకాయ నమః

13.          ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రై నమః
14.          ఓం పరమంత్రప్రభోదకాయ నమః
15.          ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమః
16.          ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమః
17.          ఓం సర్వదుఖః హరాయ నమః
18.          ఓం సర్వలోకచారిణే నమః
19.          ఓం మనోజవాయ నమః
20.          ఓం పారిజాతదృమూలస్థాయ నమః
21.          ఓం సర్వమంత్రస్వరూపాయ నమః
22.          ఓం సర్వతంత్రస్వరూపిణే నమః
23.          ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః
24.          ఓం కవపీశ్వరాయ నమః
25.          ఓం మహాకాయాయ నమః
26.          ఓం సర్వరోగహరాయ నమః
27.          ఓం ప్రభవే నమః
28.          ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః
29.          ఓం సర్వవిద్యాసంపత్తి ప్రదాయకాయ నమః
30.          ఓం కపిసేనానాయకాయ నమః
31.          ఓం భవిష్యశ్చతురాననాయ నమః
32.          ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమః
33.          ఓం రత్నకుండలాయ నమః
34.          ఓం దీప్తిమతే నమః
35.          ఓం చంచలధ్వాలసన్నద్ధాయ నమః
36.          ఓం లంబమానశిఖోజ్వలాయ నమః
37.          ఓం గంధర్వవిద్యాయ నమః
38.          ఓం తత్వఙాయ నమః
39.          ఓం మహాబలప్రాక్రమాయ నమః
40.          ఓం కారాగృహవిమోక్త్రే నమః
41.          ఓం శృంఖలా బంధమోచకాయ నమః
42.          ఓం సాగరోత్తరకాయ నమః
43.          ఓం ప్రాఙాయ నమః
44.          ఓం రామదూతాయ నమః
45.          ఓం ప్రతాపవతే నమః
46.          ఓం వానరాయ నమః
47.          ఓం కేసరీసుతాయ నమః
48.          ఓం సీతాశోకనివారకాయ నమః
49.          ఓం అంజనాగర్భసంభూతాయ నమః
50.          ఓం బాలార్కసదృశాననాయ నమః
51.          ఓం విభీషణప్రియకరాయ నమః
52.          ఓం దశగ్రీవకులాంతకాయ నమః
53.          ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమః
54.          ఓం వజ్రకాయాయ నమః
55.          ఓం మహాద్యుతయే నమః
56.          ఓం చిరంజీవినే నమః
57.          ఓం రామభక్తాయ నమః
58.          ఓం దైత్యకార్యవిఘాతకాయ నమః
59.          ఓం అక్షహంత్రే నమః
60.          ఓం కాంచనాభాయ నమః
61.          ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
62.          ఓం మహాతపసే నమః
63.          ఓం లంకిణీభంజనాయ నమః
64.          ఓం శ్రీమతే నమః
65.          ఓం సింహికా ప్రాణభంజనాయ నమః
66.          ఓం గంధమాదన శైలస్థాయ నమః
67.          ఓం లంకాపుర విదాయకాయ నమః
68.          ఓం సుగ్రీవ సచివాయ నమః
69.          ఓం ధీరాయ నమః
70.          ఓం శూరాయ నమః
71.          ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమః
72.          ఓం సురార్చితాయ నమః
73.          ఓం తేజసే నమః
74.          ఓం రామచూడామణి ప్రదాయకాయ నమః
75.          ఓం కామరూపిణే నమః
76.          ఓం పింగళాక్షయ నమః
77.          ఓం వార్ధిమైనాక పూజితాయ నమః
78.          ఓం కబళీకృత మార్తాండ మండలాయ నమః
79.          ఓం విజితేంద్రియాయ నమః
80.          ఓం రామసుగ్రీవ సంధాత్రే నమః
81.          ఓం మహారావణ మర్ధనాయ నమః
82.          ఓం స్ఫటికాభాయ నమః
83.          ఓం వాగధీశయ నమః
84.          ఓం నవవ్యాకృత పండితాయ నమః
85.          ఓం చతుర్బాహవే నమః
86.          ఓం దీనబంధవే నమః
87.          ఓం మాయాత్మనే నమః
88.          ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
89.          ఓం సంజీవ వనాన్న గ్రాహార్థే నమః
90.          ఓం శుచయే నమః
91.          ఓం వాగ్మినే నమః
92.          ఓం దృఢవ్రతాయ నమః
93.          ఓం కాలనేమి ప్రమథనాయ నమః
94.          ఓం హరిమర్కట మర్కటాయ నమః
95.          ఓం దాంతాయ నమః
96.          ఓం శాంతాయ నమః
97.          ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః
98.          ఓం శతకంఠముద్రాపహంత్రే నమః
99.          ఓం యోగినే నమః
100.        ఓం రామకథాలోలాయ నమః
101.        ఓం సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః
102.        ఓం వజ్రదంష్టాయ నమః
103.        ఓం వజ్ర నఖాయ నమః
104.        ఓం రుద్రవీర్య సముద్భవాయ నమః
105.        ఓం  ఇంద్రజిత్ ప్రతిహతామోధ బ్రహ్మాస్త్ర నివారకాయ నమః
106.        ఓం పార్థ ధ్వజాగ్ర సంవాసినే నమః
107.        ఓం శరపంజర భేదకాయ నమః
108.        ఓం దశబాహవే నమః
109.        ఓం లోకపూజ్యాయ నమః
110.        ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమః
111.        ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాద సేవాదురంధరాయ నమః
ఇతి శ్రీఆంజనేయ అష్టోత్తరశత నామావళి సంపూర్ణం



linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...