హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, November 24, 2014

శ్రీ మంగళ గౌర్యష్టకమ్


శివో మాపర మాశక్తి రనంతా నిష్కళామలా
శాంతామహేశ్వరీ నిత్యాశాశ్వతీ పరమాక్షరా 1
అచింత్యాకేవలానందా శివాత్మా పర మత్మికా
అనాది రవ్యయా శుద్దా సర్వత్మా సర్వగా చ లా 2
ఏకానేక విభాగ స్ధామాయతీతా సునిర్మలా
మహామహేస్వరీ సత్యామహాదేవీ నిరంజనా 3
కాష్టా సర్వాంత రస్దాచ చిచ్చక్తి రతిలాలసా
తాతా సర్వాత్మికా విద్ ఆయ జ్యోతి రూపా మృతాక్ష రా  4
శాంతిహ్ ప్రతిష్టా సర్వేశాంనివృత్తి రమృత ప్రదా
వ్యోమమూర్తి ర్వ్యోమమయా ద్యోమాదారాచ్యుతా  మరా 5
అనాది నిధ నా మోఘా కారణాత్మా  నిరాకులా
ఋత ప్రధమ మజా నీతిర మృతాత్మత్మ సంశ్రయా 6
ప్రాణేశ్వరీ ప్రియతమా మహా మహిష ఘాతినీ
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణ రూపా ప్రధాన పురుషేశ్వరీ 7
సర్వశక్తి ర్నరాకారా జ్యోత్స్నా ద్యౌర్య హిమాసదా
సర్వ కార్య నియంత్రీ చ సర్వభూత మహేశ్వరీ 8

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...