హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, November 23, 2014

గౌరీశాష్టకమ్


భజ గౌరీశం, భజ గౌరీశం, గౌరీశం భజ మంద మతే!(ధ్రువ పదమ్)
జలభవ దుస్తర జలధి సుత రణం ధ్యేయం చిత్తే శివ హరచరణమ్,
అన్యోపాయం నహి నహి సత్యం, గేయం శంకర ! శంకర ! నిత్యమ్. ||భ జ|| 1
దారాపత్యం క్షేత్రం విత్తం దేహం గేహం సర్వమనిత్యమ్,
ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం, గర్భ వికృత్యా స్వప్నవిచారమ్. ||భ జ|| 2
మలవైచిత్య్రే పునరా వృత్తిహ్ పునరపిజననీ జటరోత్పత్తిహ్,
పునర ప్యాశాకులితం జట రం కిం నహి త త్స త్యం దృష్టి వికారమ్,
జ్ఞాతే తత్త్వే సర్వమసారం, మాకురు మాకురు విషయ విచారమ్. ||భ జ|| 4
రజ్జౌ సర్ప భ్రమణారోపః త ద్వద్బ్రహ్మణి జగ దారోపః,
మిధ్యా మాయామోహవికారం, మనసి విచారయ వారం వారమ్. ||భ జ|| 5
ఆధ్వర కోటీ గంగాగమనం, కురుతో యోగం చెంద్రియద మనమ్,
జ్ఞాన విహీనః సర్వమతేన నభ వతి ముక్తో జన్మశతేన. ||భ జ|| 6
సోహం హంసో బ్రహ్మైవాహం, శుద్దానంద స్తత్త్వ పరోహమ్,
అద్వైతోహం సంగవిహినే చేంద్రియ ఆత్మని నిఖిలే లీ నే. ||భ జ|| 7
శంకర కింకర ! మాకురు చితాం చింతామణి నా విర చిత మేతత్ ,
యః సద్భక్త్యా పట తి హి నిత్యం, బ్రహ్మణి లీ నో భవతి హి సత్యమ్. ||భ జ|| 8
ఇతి శ్రీ చింతామణి విర చితం గౌరీశాష్టకం సంపూర్ణమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...