హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, November 22, 2014

శీతలాష్టకమ్

అస్య శ్రీ శీతలాస్తోత్ర స్య మహాదేవ ఋషిహ్ - అనుష్టుప్చందః -

శీతలాదేవతా - లక్ష్మీర్బీజం - భవానీ శక్తిహ్ - సర్వ విస్ఫోటక
నివృత్తయే జపే వినియోగః

ఈశ్వర ఉవాచ :-

వందేహం శీతలాం దేవీం - రాసభ స్ధాంది గంబరాం|
మార్జనీకలశోపేతాం - శూర్సాలంకృత మస్తకామ్. 1
వందేహం శీతలం దేవీం - సర్వరోగ భయాపహాం |
యామాసాధ్య నివరైత - విస్ఫోటక భయం మహాత్. 2
శీతలే శీతలే చేతి - యో బ్రూయాద్దాహ పీడితః |
విస్ఫోటక భయం ఘోరం - క్షిప్రం తస్య ప్రణశ్యతి. 3
యస్త్యా ముదక మధ్యేతు -ధృత్యా పూజయతే నరః |
విస్ఫోటక భయం ఘోరం - గృహే తస్య న జాయతే ? 4
శీతలే ! జ్వర దగ్దస్య - పూతిగంద యుతస్య చ |
ప్రణష్ట చక్షుఫః పుంస - స్త్యా మహుర్జీవనౌషధమ్. 5
శీతలే ! తనుజాన్రో గా - న్న్రుణం హర సిదుస్త్యజాన్ |
విస్ఫోటక విశీర్ణానాం - త్వమేకా2మృతవర్శిణీ. 6
గలగండ గ్రహా రో గా - యే చాన్యే దారునా నృణాం |
త్వదం ఘ్రిధ్యాన మాత్రేణ - శీతలే ! యాంతి సంక్షయమ్. 7
న మంత్రం నౌషధం తస్య - పాపరోగ స్య విద్యతే |
త్వాంమేకాం శీతలే ! ధాత్రి ! - నాన్యాం పశ్యామి దేవతామ్. 8
మృణాళ తంతుస దృశీం - నాభి మృన్మధ్యసంస్దితామ్ |
యస్త్వాం సంచింత యేద్దేవి - తస్య మృత్యుర్న జాయతే. 9
అష్టకం శీతలా దేవ్యా - యోనరః ప్రపఠే త్సదా |
విస్ఫోటక భయం ఘోరం - గృ హేత స్యన జయతే. 10
శ్రోతవ్యం పటిత వ్యంచ - శ్రద్దాభక్తి సమన్వితైహ్!
ఉపసర్గ వినాశాయ - పరం స్వస్త్యయనం మహత్. 11
శీతలే ! త్వం జగన్మాతా - శీతలే ! త్వం జగత్సితా |
శీతలే ! త్వం జగద్దాత్రీ - శీలయై నమోనమః. 12
రాసభోగర్దభశ్చైవ - దూర్వాకంద నికృంతనః |
శీతలావాహన వ్చైవ - ఖరో వైశాక నందనః. 13
ఏతాని ఖర నామాని - శీత లాగ్రే తు యః పఠేత్ |
త స్య గే హే శిశూనాం చ - శీత లారుజ్న  జయతే. 14
శీతలాష్టక మే వేదం - న దేయం యస్య కస్యచిత్ |
దాత వ్యంచ సదా త స్మై - శ్ర ద్దాభక్తి యుతాయవై. 15
ఇతి శీతలాష్టకమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...