హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, November 18, 2014

లక్ష్మీష్టకం

నమస్తేస్తు మహామాయే - శ్రీ పీటే  సుర పూజితే
శంఖ చక్ర గదా హస్తే - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే. 1

నమస్తే గరుడా రూషడే - డోలా సుర భయంకరి
సర్వ పాప హరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే.  2

సర్వజ్ఞే సర్వ వరదే  - సర్వ దుష్ట భయంకరి
సర్వ దు :క హరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే.  3

సిద్ది బుద్ధి ప్రదే దేవి -భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని
మంత్ర మూర్తే సదా దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే.  4

ఆద్యంత రహితే దేవి - ఆది శక్తే  మహేశ్వరి
యోగజ్ఞే  యోగ సంభూతే - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే.  5

స్థూల సూక్ష్మే మహా రౌద్రే  - మహా శక్తే మహొధరే
మహా పాప హరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే.  6

పద్మాసన స్థితే దేవి - పర బ్రహ్మ స్వరూపిణి
పరమేశి జగన్మాతర్ - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే.   7

శ్వేతాంబర ధరే దేవి - నానాలంకార భూషితే
జగత్స్థితే జగన్మాతర్ - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే.   8

మహాలక్ష్మ్యష్టకం స్తోత్రం - యః పటే ద్బక్తి  మాన్నరః
సర్వ సిద్ధి మావాప్నోతి - రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా.  9

తేక కాలే పటే న్నిత్యం - మహా పాప వినాశనం
ద్వికాలం యః పటే న్నిత్యం - ధన ధాన్య సమన్వితః  10

త్రికాలం యః పటే న్నిత్యం - మహా శత్రు వినాశనం
మహాలక్ష్మీ ర్భవే న్నిత్యం - ప్రసన్నా వరదా శుభా.  11
          ఇతి ఇంద్ర కృత మహాలక్ష్మ్యష్టకం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...