హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, November 17, 2014

శ్రీ జానకీ జీవనాష్టకమ్ఆలోక్య యస్యాతిలలామలీలాం సద్భా గ్యభాజౌ పిత రౌ కృతార్ధౌ ,
తమర్భకండర్సకదర్సచౌరం శ్రీ జానికీ జీవ నమానతోస్మి. 1
శ్రుత్వైవ యోభూపతిమాత్త వాచం వనం గత స్తేన న న నో ది తో పి,
తం లీ లయాహ్లాద విషాద శూన్యం శ్రీజానకీ జీవన మానతోస్మి. 2
జతాయుషో దీ న ద శాం విలోక్య ప్రియావియోగ ప్రభవంచ శోకమ్,
యో వైవిసస్మార తమార్ద్ర చిత్తం శ్రీజానకీ జీవన మానతోస్మి. 3
యో వాలినా ధ్వస్తబలం సుకంటం న్యయోజయద్రాజపదే కపీనామ్,
తం స్వీయసంతాప సుత ప్త చిత్తం శ్రీజానకీ జీవనమానతోస్మి. 4
యుద్ద్యాన నిర్ధూత వియోగ వహ్నిర్విదే హబాలా విబుధారి వన్యామ్,
ప్రాణాన్ దదే ప్రాణమయం ప్రభుంతం శ్రీజానకీ జీవనమానతోస్మి. 5
యస్యాతివీ ర్యాంబుధి వీ చిరాజౌ వంశ్యైర హొ వైశ్రవ ణో విలీనః
తం వైరి విధ్వంసన శీ లలీ లం శ్రీజానకీ జీవనమానతోస్మి. 6
యద్రూపరాకేశ మయూఖ మాలానురంజితా రాజర మాపి రే జే
తం రాఘవేంద్ర విబుదేంద్ర వంద్యం శ్రీజానకీ జీవనమానతోస్మి. 7
ఏవం క్రుతాయేన విచిత్ర లీ లా మాయామనుష్యేణ నృ పచ్చలేన ,
తం వైమరాలం మునిమాన సానాం శ్రీజానకీ జీవనమానతోస్మి. 8
ఇతి శ్రీ జానకీ జీవనాష్టకమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...