హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, November 16, 2014

శ్రీ భాస్కరాష్టకమ్1 . శ్లో || శ్రీ పద్మినీశ మరుణోజ్వల కాంతి మంతం |
          మౌనీంద్ర  బృంద సుర వన్దిత పాద పద్మమ్ |
          నీరేజ సంభవ ముకున్ద శివ స్వరూపమ్ |
          శ్రీ భాస్కరం భువన బాంద వ మాశ్రయామి ||

2 . శ్లో || మార్తాన్డ మీశమఖిలాత్మక మంశు మంతమ్ |
           ఆనంద రూప మఱి మాదిక సిద్ది దంచ |
           ఆద్యంత మధ్య రహితంచ శివ ప్రదంత్వాం |
           శ్రీ భాస్కరం నత జనాశ్రయ మాశ్రమామి ||

3 . శ్లో || సప్తాశ్వ మభ్రమణి మాశ్రిత పారిజాతమ్  |
           జాంబూన దాభ మతి నిర్మల దృష్టి దంచ |
           దివ్యంబరాభారణ భూషిత చారు మూర్తిమ్ |
           శ్రీ భాస్కరంగ్ర హగనాది పమాశ్రయామి ||

4 . శ్లో || పాపార్తి రోగ భయ ధు:ఖ హరం శరణ్యమ్
           సంసార గాఢ తమ సాగర తారకాంచ |
           హంసాత్మకం నిగమ వేద్య మహాశక రంత్వామ్ |
           శ్రీ భాస్కరం కమల భాందవ మాశ్రయామి ||

5 . శ్లో || ప్రత్యక్ష దైవ మాచలాత్మక మచ్యుతంచ |
           భక్తి ప్రియం సకల సాక్షిణ మప్రమేయమ్ |
           శ్రీ భాస్కరం జగదదీశ్వర మాశ్రయామి ||

6 . శ్లో || జ్యోతి స్వరూప మఘ సంచయ నాశకంచ |
           తాపత్రయాన్తక మనంత శుభ ప్రదంచ |
           కాలాత్మకం గ్రహ గణేన సుసేవితంచ |
           శ్రీ భాస్కరం భువన రక్షక మాశ్రయామి ||

7 . శ్లో || సృష్టి  స్థితి ప్రళయ కారణ మీశ్వరంచ |
           దృష్టి ప్రదం పరమ తుష్టిద మాశ్రిత్రానాం |
           ఇష్టార్దధం సకల కష్ట నివారకంచ |
           శ్రీ భాస్కరం మృగ పతీశ్వర మాశ్రయామి ||

8 . శ్లో || ఆదిత్య మార్త జన రక్షక మవ్యంచ |
           చాయాధవం కనక రేత సమగ్ని గర్భమ్ |
           సూర్యం కృపాళు మఖిలాశ్రయ యాదిదేవమ్
           లక్ష్మీనృసింహ కవి పాలక మాశ్రయామి ||

      ఫలశ్రుతి :
           శ్లో || శ్రీ భాస్కరాష్టక మిదం పరమం పవిత్రమ్ |
                 యత్ర శ్రుతంచ పఠితం సతతం స్మృతంచ |
                 తత్ర స్థిరాణి కమలాప్త కృపా విలాసై |
                 దీర్ఘాయురర్ధ బల వీర్య సుతాది కాని ||

                                                         హరి : ఓం - తత్ సత్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...