హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, September 12, 2014

నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు
గణేశ ఆవాహనం
ఓం ణానామ్ త్వా ణపతిగ్‍మ్ హవామహే విం కవీనాముమశ్రవస్తమమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్ప ఆ నఃశృణ్వన్నూతిభిస్సీ సాదనమ్ || మహాగణపతయే నమః ||
ప్రభాత శ్లోకం.   కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ | కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ||
ప్రభాత భూమి శ్లోకం.   సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే | విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ||
సూర్యోదయ శ్లోకం.   బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ | సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తించ దివాకరమ్ ||
స్నాన శ్లోకం.   గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ, నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
భస్మ ధారణ శ్లోకం.   శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణమ్ | లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనమ్ ||
భోజన పూర్వ శ్లోకం
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ | బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ||
అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహ-మాశ్రితః | ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ||
త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే | గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ||
భోజనానంతర శ్లోకం.   అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనమ్ | ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరమ్ ||
సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకం.   దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహమ్ | దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమో‌స్తుతే ||
నిద్రా శ్లోకం.   రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరమ్ | శయనే యః స్మరేన్నిత్యమ్ దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ||
కార్య ప్రారంభ శ్లోకం.   వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః | నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ||
గాయత్రి మంత్రం.   ఓం భూర్భుస్సువః | తథ్సవితుర్వరేణ్యం | భర్గోదేవస్యధీమహి | ధియో యో నఃప్రచోదయాత్ ||
హనుమ స్తోత్రం
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్ | వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||
బుద్ధిర్బలం యశొధైర్యం నిర్భయత్వ-మరోగతా | అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్-స్మరణాద్-భవేత్ ||
శ్రీరామ స్తోత్రం.   శ్రీ రామ రామ రామేతీ రమే రామే మనోరమే, సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

గణేశ స్తోత్రాలు
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ | అనేకదంతం భక్తానా-మేకదంత-ముపాస్మహే ||

ఓం గజాననం భూత గనాది సేవితం, కపిత జంభు ఫల చారు భక్షణం;
ఉమా సుతం శోక వినాశ కారకం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం

ఏక దంతయ విద్మహే, వక్రతుండాయ ధీమహీ; తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్
శివ స్తోత్రం.   త్ర్యంబకం యజామహే సుంధిం పుష్టివర్ధనమ్ | ఉర్వారుకమి బంధనాన్-మృత్యోర్-ముక్షీ మా‌మృతాత్||
గురు శ్లోకం.   గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||
సరస్వతీ శ్లోకం
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ||
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా | యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా | సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా |
లక్ష్మీ శ్లోకం
లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీమ్ | దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్ | త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ ||
వేంకటేశ్వర శ్లోకం.   శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయే‌ర్థినామ్ | శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ||
దేవీ శ్లోకం.   సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే | శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||
దక్షిణామూర్తి శ్లోకం.   గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ | నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ||
అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం
అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతే‌హర్నిశం మయా | దాసో‌య మితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ||
కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా, శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ | విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ, శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ||
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా, బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ | కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||
బౌద్ధ ప్రార్థన.   బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, ధర్మం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి
శాంతి మంత్రం : అసతోమా సద్గమయా | తమసోమా జ్యోతిర్గమయా | మృత్యోర్మా అమృతంగమయా | ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః
సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః | సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ ||
ఓం హ నావవతు | నౌభునక్తు | వీర్యంకరవావహై | తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై” ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||
విశేష మంత్రాః
పంచాక్షరి ఓం నమశ్శివాయ, అష్టాక్షరి ఓం నమో నారాయణాయ, ద్వాదశాక్షరి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...