హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, September 15, 2014

దేవీ స్తుతి

యా దేవీ సర్వ భూతేషు మాతృ రూపేన సంస్తితః |
యా దేవీ సర్వ భూతేషు శక్తి రూపేన సంస్తితః
యా దేవీ సర్వ భూతేషు శాంతి రూపేన సంస్తితః |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః |
ఓం అంబాయై నమః ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...