హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, June 01, 2014

శ్రీ వారాహీదేవి అనుగ్రహాష్టకమ్

                          
మాతర్జగద్రచననాటకసూత్రధార,
స్త్వద్రూప మాకలయితుం పరమార్థతోయమ్
ఈశోప్యనీశ్వరపదం సముపైతి తాజృ
క్యోన్యః స్తవం కిమివ తావక మాదధాతు II  1

నామాని కింతు గృణత్తవ లోకతుండే,
నాడంబరం స్పృశతి దండధరస్యదండః.
యల్లేశలంబిత భవాంబునిధి ర్యతో య,
త్త్వన్నామసంస్మృతి రియం ననునస్తుతి స్తే II  2

త్వచ్చింతనాదరసముల్లసదప్రమేయా,
నందోదయాత్సముదిత స్స్ఫుటరోమహర్షః
మాతర్నమామి సుదినానిసదేత్యముంత్వా
మభ్యర్థయే ర్థమితి పూరయతా ద్దయాళో II  3

ఇంద్రేందుమౌళివిధి కేశవమౌళిరత్న,
రోచిశ్చయోజ్జ్వలితపాదసరోజయుగ్మే
చేతోమతౌ మమ సదా ప్రతిబింబితా త్వం
భూయో భవాని విదధాతు సదోరుహారే II  4

లీలోద్ధృతక్షితితలస్య వరాహమూర్తే,
ర్వారాహమూర్తి రఖిలార్థకరీ త్వమేవ
ప్రాలేయరశ్మిసుకల్లోలసి తాపతంసా,
త్వం దేవి వామతనుభాగహరా హరస్య II  5

త్వా మంబ తప్తకనకోజ్జ్వలకాంతి మంత,
ర్యే చింతయంతి యువతీతను మాగళాంతామ్
చక్రాయుధాం త్రివయనాం వరపోత్రినక్త్రాం,
తేషాం పదాంబుజయుగం ప్రణమంతి దేవాః II  6

త్వత్సేవనస్ఖలితపాపచయస్య మాత,
ర్మోక్షోపి యత్ర న సతాం గణనా ముపైతి
దేవాసురోరగనృపాలనమస్యపాద,
స్తత్ర శ్రియః పటుగిరః కియ దేవ మస్తు II  7

కిం దుష్కరం త్వయి మనోవిషయం గతాయాం,
కిం దుర్లభం త్వయి విధానవదర్చితాయామ్
కిం దుష్కరం త్వయి పకృత్స్మృతి మాగతాయాం,
కిం దుర్జయం త్వయి కృతస్తుతివాదపుంసామ్ II  8

__________@@@_________

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...