హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, June 02, 2014

శ్రీ వారాహీ దేవి ధ్యానములు

                           శ్రీ  వారాహీ ధ్యానం
               చంద్రార్థ చూడాం విమలాం భుజాభ్యాం శూలాంకుశై శ్యామముఖీం వహంతీమ్ I
                సూర్యాగ్ని చంద్రీకృత దృష్టిపాతాం ధ్యాయే హృదబ్జే సతతం వారాహీమ్ II

                      శ్రీ బృహద్వారాహీ ధ్యానం
            రక్తాంబుజే ప్రేతవరాసనస్థామర్థోరు కామార్భటికాసనస్థాం
            దంష్ట్రోల్లసత్పోత్రి ముఖారవిందాం కోటీర సంఛిన్న హిమాంశురేఖాం
            హలం కపాలం దధతీం కరాభ్యాం వామౌతరాభ్యాం ముసలేష్టదౌచ
            రక్తాంబరాం రక్తపటోత్తరీయాం ప్రవాళ కర్ణాభరణాం త్రినేత్రాం
            శ్యామాం సమస్తాభరణ స్రగాఢ్యాం వారాహి సంజ్ఞాం ప్రణతోస్మి నిత్యమ్ II

                     శ్రీ లఘు వారాహీ ధ్యానం
                     మహార్ణవే నిపతితా ముద్ధరంతాం వసుంధరాం I
                     మహాదంష్ట్రాం మహాకాయాం నమామ్యున్మత్త భైరవీమ్ II

                     శ్రీ స్వప్న వారాహీ ధ్యానం
      ధ్యాయేద్దేవీం ఘనశ్యామాం త్రినేత్రామున్నతస్తనీం
                  కాల్యాస్యామీ చంద్రఫాలాం చ దంష్ట్రోద్ధృత వసుంధరామ్ II
                  ఖడ్గాంకుశౌ దక్షిణయోర్వామయోశ్చర్మపాశకౌ
                  అశ్వారూఢాం చ వారాహీం నానాలంకార భూషితామ్ II

                      శ్రీ ధూమ్ర వారాహీ ధ్యానం
     నమస్తే ధూమ్రవారాహి వైరిప్రాణాపహారిణి I  గోకంఠమివ శార్దూలో గజకంఠం యథాహరిః II
 పిబరక్తం చ దేవేశి అశలమాంసం చ భక్షయ I పశూన్ దదామి తే శత్రూన్వందే త్వాం శత్రురూపిణి II

శ్రీ కిరాత వారాహీ ధ్యానం
                   ఘోణీ ఘర్ఘర నిస్వనాంచితముఖాం కౌటిల్య చింతాంపరాం
                   ఉగ్రాం కాలిమకాలమేఘపటలచ్ఛన్నోరు తేజస్వినీం I
                   క్రూరాం దీర్ఘవినీల రోమపటలామశ్రూయతామీశ్వరీం
                   ధ్యాయేత్రోడముఖీం త్రిలోకజననీముగ్రాసి దండాన్వితామ్ II

                       ఉగ్రరూపధరాం దేవీం వైరిమారణ తత్పరాం I
                       శత్రుపత్నీ కంఠసూత్ర ఛేద క్షురికరూపిణీం II
                       దేవీం జగత్త్రయే క్షోభకారక క్రోధ సంయుతాం I
                       అతిక్రూరాం దీర్ఘదంష్ట్రాం వారాహీం చితయేత్పరామ్ II

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...