హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, May 29, 2014

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నమ్


                       సకుంకుమ విలేపనా మళిక చుమ్బి కస్తూరికాం
                        సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశాం
                        అశేషజనమోహినీ మరుణమాల్య భూషామ్బరాం
                        జపాకుసుమ భాసురాం జపనిధౌ స్మరేదమ్బికాం
 అస్య శ్రీ లలితా త్రిశతీస్తోత్ర మహామంత్రస్య భగవాన్ హయగ్రీవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితా మహేశ్వరీ దేవతా ఐం బీజం క్లీంశక్తిః  సౌః కీలకం  మమ చతుర్విధ ఫలపురుషార్ధ సిధ్ధ్యర్ధే వినియోగః ఐ మిత్యాదిభి రంగన్యాస కరన్యాసాః కార్యాః
                                            ధ్యానమ్
                     అతి మధురచాపహస్తా మపరిమితా మోదబాణ సౌభాగ్యామ్
                      అరుణా మతిశయకరుణా మభినవకుల సుందరీం వందే.
శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ :
కకారరూపా కల్యాణీ కల్యాణ గుణశాలినీ
కల్యాణశైల నిలయా కమనీయ కళావతీ        01
కమలాక్ష్మి కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరా
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా               02
కందర్పవిద్యా కందర్ప జనకాపాంగ వీక్షణా
కర్పూరవీటీ సౌరభ్యకల్లోలిత కకుప్తటా        03   
కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా
కర్మాదిసాక్షిణీ కరాయిత్రీ కర్మఫలప్రదా        04
ఏకారూపా చైకాక్షర్యేకా నేకాక్షరాకృతిః
ఏతత్తదిత్య నిర్దేశ్యా చైకానంద చిదాకృతిః        05
ఏవమిత్యాగమాభోధ్యా చైకభక్తిమదర్చితా
ఏకాగ్రచిత్త నిర్ధ్యాతా చైషణారహితాదృతా        06

ఏలాసుగంధి చికురా చైనః కూటవినాశినీ
ఏకభోగాచైకరసా చైకైశ్వర్య ప్రదాయినీ        07
ఏకాతపత్ర సామ్రాజ్యప్రదా చైకాంతపూజిత
ఏధమానప్రభా చైజదనేజ జ్జగదీశ్వరీ        08
ఏకవీరాది సంసేవ్యా చైక ప్రాభవశాలినీ 
ఈకార రూపిణీ శిత్రీ చేప్సితార్ధ ప్రదాయినీ        09
ఈదృగిత్య వినిర్ధేశ్యా చేశ్వరత్వ విధాయినీ
ఈశానాది బ్రహ్మమయీ చేశత్వాద్యష్టసిద్ధిదా    10
ఈక్షిత్రీక్షణ సృష్టాండకోటి రీశ్వరవల్లభా
ఈడితా చేశ్వరార్ధాంగ శరీరేశాధి దేవతా        11
ఈశ్వరప్రేరణకరీ చేశతాండవ సాక్షిణీ
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతి బాధావినాశినీ        12
ఈహావిరహితా చేశశక్తి రిషత్స్మితాననా
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీ నిషేవీతా        13
లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా
లలంతికా లసత్ఫాలా లలాటనయనార్చితా    14
లక్షణోజ్జ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా
లక్ష్యార్ధా లక్షణాగమ్యా లబ్దకామా లతాతనుః    15
లలామరాజదళికా లంబముక్తా లతాంచితా   
లంబోదర ప్రసూర్లభ్యా లజ్జాఢ్యా లయవర్జితా    16
హ్రీంకారరూపా హ్రీంకారమంత్రా హ్రీంపదప్రియా
హ్రీంకారబీజా హ్రీంకారనిలయా హ్రీంకార లక్షణా    17
హ్రీంకార జపసుప్రీతా హ్రీంమతిః హ్రీం విభూషణా
హ్రీంశీలా హ్రీంపదారాధ్యా హ్రీంగర్భా హ్రీంపదాభిదా    18
హ్రీంకారవాచ్యా హ్రీంకారపూజ్యా హ్రీంకారపీఠికా
హ్రీంకారవేద్యా హ్రీంకారచింత్యా హ్రీంహ్రీం శరీరిణీ    19
హకారరూపా హలధృక్పూజితా హరిణేక్షణా
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేంద్ర సేవితా     20
హయారూఢా సేవితాంఘ్రి ర్హయమేధ సమర్చితా
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా హతదానవా    21
హత్యాదిపాపశమనీ హరిదశ్వాది సేవితా
హస్తికుంభోత్తుంగకుచా హస్తి కృత్తిప్రియాంగనా    22
హరిద్రకుంకుమాదిగ్ధా హర్యశ్వాద్యమరార్చితా
హరికేశసఖీ హదివిద్యా హాలా మదాలసా        23
సకారరూపా సర్వజ్ఞా సర్వేశీ సర్వమంగళా
సర్వకర్త్రీ సర్వధాత్రీ సర్వహంత్రీ సనాతనీ        24
సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యదాత్రీ సర్వమోహినీ         25
సర్వాధారా సర్వగతా సర్వావగుణవర్జితా
సర్వారుణా సర్వమాతా సర్వాభరణభూషితా    26   
కకారార్ధా కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్ధదా
కామసంజీవినీ కఠినస్తనమండలా            27
కరభోరూః కళానాధముఖీ కచజితాంబుదా
కటాక్షస్యంది కరుణా కపాలి ప్రాణనాయికా      28
కారుణ్య విగ్రహా కాంతా కాంతిధూతజపావళిః
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జిత వల్లవా        29
కల్పవల్లీ సమభుజా కస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలా
హకారార్ధ హంసగతి ర్హాటకాభరణోజ్జ్వలా         30
హారహరికుచా భోగా హాకినీ హల్య వర్జితా
హరిత్పతి సమారాధ్యా హఠాత్కారహాతాసుర    31
హర్షప్రదా హవిర్భోక్త్రీ హార్ధసంతమసాపహా
హల్లీహాలాస్య సంతుష్ఠా హంసమంత్రార్ధరూపిణీ    32

హానో పాదానవినిర్ముక్తా హర్షిణీ హరిసోదరీ
హాహాహూహూ ముఖస్తుత్యా హానివృద్ధి వివర్జితా    33
హయ్యంగవీన హృదయా హరిగోపారుణాంశుకా
లకారార్ధా లతాపూజ్యా లయస్ధిత్యుద్భవేశ్వరీ    34
లాస్యదర్శన సంతుష్టా లాభాలాభావివర్జితా
లంఘ్యేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘుసిద్ధిదా        35
లాక్షరస సవర్ణాభా లక్ష్మణాగ్రజ పూజితా
లభ్యేతరా లబ్ధశక్తి సులభా లాంగలాయుధా    36
లగ్న చామరహస్తా శ్రీ శారదా పరివీజితా
లజ్జాపద సమారాధ్యా లంపటా లకులేశ్వరీ        37
లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః
హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాదిః హ్రీం మధ్యా హ్రీం శిఖామణిః    38
హ్రీంకారకుండాగ్ని శిఖా  హ్రీంకార శశిచంద్రికా
హ్రీంకార భాస్కరరుచి ర్హ్రీంకారమ్భోదచంచలా    39
హ్రీంకారకన్దాంకురితా హ్రీంకారైక పరాయణా
హ్రీంకార దీర్ఘికా హంసీ హ్రీంకారోద్యాన కేకినీ    40
హ్రీంకారారణ్య హరిణీ హ్రీంకారావాలవల్లరీ
హ్రీంకార పంజరశుకీ హ్రీంకారాంగణ దీపికా        41
హ్రీంకార కందరాసింహీ హ్రీంకారాంబుజ భృంగికా
హ్రీంకారసుమనోమాధ్వీ హ్రీంకారతరుశారికా    42
సకారాఖ్యా సమరసా సకలోత్తమ సంస్తుతా
సర్వవేదాంత తాత్పర్యభూమి స్సదసదాశ్రయా    43
సకలా సచ్చిదానందా సాధ్వీ సద్గతిదాయినీ
సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుటుంబినీ        44
సకలాధిష్ఠానరూపా సత్యరూపా సమాకృతిః
సర్వప్రపంచ నిర్మాత్రీ సమానాధికవర్జితా        45

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా
కాకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వర మనోహరా        46
కామేశ్వర ప్రాణనాడి కామేశోత్సంగ వాసిని
కామేశ్వరాలింతాంగీ కామేశ్వర సుఖప్రదా             47
కామేశ్వర ప్రణయినీ కామేశ్వర విలాసినీ   
కామేశ్వరతపస్సిద్ధిః కామేశ్వర మనః ప్రియా    48
కామేశ్వర ప్రాణనాధా కామేశ్వర విమోహినీ
కామేశ్వర బ్రహ్మవిద్యా కామేశ్వర గృహేశ్వరీ    49
కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వర మహేశ్వరీ
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయా కాంక్షితార్ధదా        50
లకారిణీ లబ్ధదేహా లబ్ధధీర్లబ్ధవాంఛితా
లబ్ధపాప మనోదూరా లబ్ధాహంకారదుర్గమా    51
లబ్ధశక్తి ర్లబ్ధదేహా లబ్ధైశ్వర్య సమున్నతిః
లబ్ధబుద్ధిర్లబ్ధలీలా లబ్ధయౌవన శాలినీ        52
లబ్ధాతిశయ సర్వాంగ సౌందర్యా లబ్ధవిభ్రమా
లబ్ధరాగా లబ్ధగతి ర్లబ్ధనానాగమ స్ధితిః        53
లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖా లబ్ధహర్షాభిపూజితా
హ్రీంకారమూర్తిః హ్రీంకార సౌధశృంగ కపోతికా    54
హ్రీంకార దుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీంకార కమలేన్దిరా
హ్రీంకారమణి దీపార్చి ర్హ్రీంకార తరుశారికా        55
హ్రీంకార పేటిక మణిః ర్హ్రీంకా రాదర్శబింబికా
హ్రీంకారకోశాసిలతా హ్రీంకారాస్ధాన నర్తకీ        56
హ్రీంకార శుక్తికా ముక్తామణి హ్రీంకార బోధితా
హ్రీంకారమయ సౌవర్ణస్తమ్భ విద్రుమపుత్రికా    57
హ్రీంకావేదోప నిషద్ధ్రీంకారాధ్వరదక్షిణా
హ్రీంకార నందనారామ నవకల్పక వల్లరీ        58
హ్రీంకార హిమవద్గంగా హ్రీంకారావర్ణవకౌస్తుభా
హ్రీంకార మంత్ర సర్వస్వం హ్రీంకార పరసౌఖ్యదా    59

హయగ్రీవ ఉవాచ :
ఇతీదం తే మయాఖ్యాతం దివ్య నామ్నాం శతత్రయం
రహస్యాతి రహస్య త్వాద్గోపనీయం మహామునే     60
శివవర్ణాని నామాని శ్రీదేవీ కధితానివై
శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశ కధితాని హి        61
ఉభయాక్షర నామాని హ్యుభాభ్యాం కధితానివై
తదన్యైర్గ్రధితం స్తోత్రమేతస్య సదృశం కిము        62
నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీ ప్రీతిదాయకం
లోకత్రయేపి కల్యాణం సమ్భవేన్నాత్ర సంశయః    63
సూత ఉవాచ :
ఇతి హయముఖ గీతం స్తోత్రరాజం నిశమ్య
ప్రగళితకలుషో భూచ్చిత్తపర్యాపి మేత్య        64
నిజగురుమధనత్వా కుంభజన్మాతదుక్తేః
పునరధిక రహస్యం జ్ఞాతు మేవం జగాద          65
-------------------- @@@ ---------------

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...