హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, February 24, 2014

15.శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

1:ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః
తత్వ జ్ఞాన ప్రదస్సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకః 

2:అశోక వనికా చ్చేత్తా సర్వమాయా విభంజనః
సర్వబంధ విముక్తా చ రక్షో విధ్వంస కారకః

3:పరవిద్యా పరీహరః పరశౌర్య వినాశకః
పరమంత్ర నిరాకర్తా పరయంత్ర ప్రభేదకః

4:సర్వగ్ర హవినాశీ చ భే మసేన సహాయక్రుత్
సర్వదుఃఖహర స్సర్వ లోక చారీ మనోజనః

5:పారిజాత ద్రుమూలస్థ స్సర్వమంత్ర స్వరూపవాన్
సర్వతంత్ర స్వరూపీచ సర్వయంత్రాత్మక స్త థా

6:కపీస్వరో మహాకాయ స్సర్వరోగ హరః ప్రభు:
బలసిద్ధి కర స్సర్వ విద్యా సంపత్ప్ర దాయకః

7:కపిసేనానాయక శ్చ భ విష్య చ్చతురాననః
కుమార బ్రహ్మచారీ చ రత్నకుందల దీప్తిమాన్

8:సంచలద్వాల సన్నద్ద లంబమాన శిఖో జ్జ్వలః
గంధర్వ విద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబల పరాక్రమః

9:కారాగ్రు హవిమోక్తాచ శృంఖలాబంధ మోచకః
సాగారోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్.

10:వానరః కేసరీ సూనః సీతాశోక నివారణః
అంజనాగర్భ సంభూతో బాలార్క సద్రుశాసనః

11:విభీషణ ప్రియకరో దశ వకులాంతకః
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ వజ్రకాయో మహ్యాద్యుతి:

12:చిరంజీవి రామభక్తో దైత్య కార్య విఘాతకః
అక్ష హంతా కాంచ నాభః పంచావక్త్రో మహాతపాః

13:లంకిణీభంజన శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణ భంజనః
గంధ మాదన శైలస్థో లంకాపుర విదాహకః

14:సుగ్రీవ సచివో ధీర శ్శూరో దైత్య కులాంతకః
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణి ప్రదః

15:కామరూపీ పింగాలాక్షో వార్ధి మైనాక పూజితః
కబళీ కృత మార్తాండ మండలో విజితేంద్రి యః

16:రామసుగ్రీవ సంధాతా మహారావణ మర్ధనః
స్పటికాభో వాగదీశో నవవ్యాకృతి పండితః

17:చతుర్భాహుర్ధీన బంధు ర్మహాత్మా భక్తవత్సలః
సంజీవనాగా హర్తా శుచి ర్వాగ్మీ దృడ వ్రతః

18:కాలనేమి ప్రమథోనో హరీమర్కట మర్కటః
దాంత స్శాంతః ప్రసన్నాత్మా శతకంట మదాపహ్రుత్

19:యోగీ రామకథాలోల స్సీతాన్వేషణ పండితః
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రన ఖో రుద్ర వీర్య సముద్భవః

20:ఇంద్రజిత్ప్ర హితామోఘ బ్రహ్మాస్త్ర వినివారకః
పార్ధ ధ్వజాగ్ర సంవాసీ శర పంజర భేదకః

21:దశాబాహు ర్లోక పూజ్యో జామ్బవత్ప్రీ తివర్ధనః
సీతాసమేత శ్రీరామ పాద సేవాధురంధరః

22:ఇత్యేవం శ్రీ హనుమతో నామ్నా మష్టోత్తరం శతమ్,
యః పటేచ్చ్రు ణు యాన్నిత్యం సర్వాన్కామాన వాప్నుయాత్
                                
ఇతికాళ జకార హస్యే శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...