హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, December 11, 2013

మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం
ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్
భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం
కుందేందు చందన సుధారస మందహాసం || ౧ ||


ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్
ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్
గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్
సౌవర్ణ కంకణ మణి ద్యుతి భాసమానామ్ || ౨ ||


ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం
పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్
పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం
పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యం || ౩ ||


ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యమూర్తిం
కర్పూర కుంద ధవళం గజచర్మ చేలమ్
గంగాధరం ఘనకపర్ది విభాసమానం
కాత్యాయనీ తను విభూషిత వామభాగమ్ || ౪ ||


ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యనామ
శ్రేయఃప్రదం సకలదుఃఖవినాశహేతుమ్
సంసారతాపశమనం కలికల్మషఘ్నం
గో కోటిదాన ఫలదం స్మరణేన పుంసామ్ || ౫ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...