హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, January 08, 2014

దక్షిణామూర్తి అష్టోత్తర శతనామావళి

                             

    ఓం ఓంకారాచల సింహేంద్రాయ నమః
ఓం ఓంకారోద్యానకోకిలాయ నమః
ఓం ఓంకారనీడశుకరాజే నమః
ఓం ఓంకారార్ణవకుంజరాయ నమః
ఓం నగరాజసుతాజానయే  నమః
ఓం నగరాజనిజాలయాయ నమః
ఓం నవమాణిక్యమాలాఢ్యాయ నమః
ఓం నవచంద్రశిఖామణయే నమః
ఓం నందితాశేషమౌనీంద్రాయ నమః
ఓం నందీశాదిమదేశికాయ నమః 10
ఓం మహానలసుధాసారాయ నమః
ఓం మోహాంబుజసుధాకరాయ నమః
ఓం మోహాంధకారతరణయే నమః
ఓం మోహోత్పలనభోమణయే నమః
ఓం భక్తజ్ఞానాబ్ధిశీతాంశవే నమః
ఓం భక్తాజ్ఞానతృణానలాయ నమః
ఓం భక్తాంభోజసహస్రాంశవే నమః
ఓం భక్తకేకిఘనాఘనాయ నమః
ఓం భక్తకైరవరాకేందవే నమః
ఓం  భక్తకోటిదివాకరాయ నమః 20
ఓం గజాననాదిసంపూజ్యాయ నమః
ఓం గజచర్మోజ్జ్వలాకృతయే నమః
ఓం గంగాధవళదివ్యాంగాయ నమః
ఓం గంగాభంగలసజ్జటాయ నమః
ఓం గగనాంబరసంవితాయ నమః
ఓం గగనాముక్తమూర్ధజాయ నమః
ఓం వదనాబ్జజితాబ్దశ్రియే నమః
ఓం వదనేందుస్ఫురద్ధిశాయ నమః
ఓం వరదానైకనిపుణాయ నమః
ఓం వరవీణోజ్జ్వలత్కరాయ నమః 30
ఓం వనవాససముల్లాసాయ నమః
ఓం వనవీరైకలోలుపాయ నమః
ఓం తేజఃపుంజఘనాకారాయ నమః
ఓం తేజసామపిభాసకాయ నమః
ఓం వినేయానాం తేజఃప్రదాయ నమః
ఓం తేజోమయనిజాశ్రమాయ నమః
ఓం దమితానంగసంగ్రామాయ నమః
ఓం దరహాసజితాంగనాయ నమః
ఓం దయారససుధాసింధవే నమః
ఓం దరిద్రధనశేవధయే నమః 40
ఓం క్షీరేందుస్ఫటికాకారాయ నమః
ఓం క్షీణేందుమకుటోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం క్షీరోపహారరసికాయ నమః
ఓం క్షిప్రైశ్వర్యఫలప్రదాయ నమః
ఓం నానాభరణముగ్ధాంగాయ నమః
ఓం నారీసంమోహనాకృతయే నమః
ఓం నాదబ్రహ్మరసాస్వాదినే నమః
ఓం నాగభూషణభూషితాయ నమః
ఓం మూర్తినిందితకందర్పాయ నమః
ఓం మూర్తామూర్తాజగద్వపుషే నమః 50
ఓం మూకాజ్ఞానతమోభానవే నమః
ఓం మూర్తిమత్కల్పపాదపాయ  నమః
ఓం తరుణాదిత్యసంకాశాయ నమః
ఓం తంత్రీవాదనతత్పరాయ నమః
ఓం తరుమూలైకనిలయాయ నమః
ఓం తప్తజాంబూనదప్రభాయ నమః
ఓం తత్వపుస్తకోల్లసత్పాణయే  నమః
ఓం తపనోడుపలోచనాయ నమః
ఓం యమసన్నుతసత్కీర్తయే నమః
ఓం యమసంయమసంయుతాయ నమః 60
ఓం యతిరూపధరాయ నమః
ఓం మౌనినే నమః
ఓం యతీంద్రోపాస్యవిగ్రహాయ నమః
ఓం మందారహారరుచితాయ నమః
ఓం మదనాయుతసుందరాయ నమః
ఓం మందస్మితలసద్వక్త్రాయ నమః
ఓం మధురాధరపల్లవాయ నమః
ఓం మంజీరమంజుపాదాబ్జాయ నమః
ఓం మణిపట్టోల్లసత్కటయే నమః
ఓం హస్తాంకురితచిన్ముద్రాయ నమః 70
ఓం హఠయోగపరోత్తమాయ నమః
ఓం హంసజప్యాక్షమాలాఢ్యయ నమః
ఓం హంసేద్రారాధ్యపాదుకాయ నమః
ఓం మేరుశృంగతటోల్లాసాయ నమః
ఓం మేఘశ్యామమనోహరాయ నమః
ఓం మేధాంకురాలవాలాగ్ర్యాయ నమః
ఓం మేధాపక్వఫలద్రుమాయ నమః
ఓం ధార్మికాంతర్గుహావాసాయ నమః
ఓం ధర్మమార్గప్రవర్తకాయ నమః
ఓం ధామత్రయనిజారామాయ నమః 80
ఓం ధర్మోత్తమమనోరధాయ నమః
ఓం ప్రబోధోదారదీపశ్రియే నమః
ఓం ప్రకాశితజగత్త్రయాయ నమః
ఓం ప్రజ్ఞాచంద్రశిలాచంద్రాయ నమః
ఓం ప్రజ్ఞామణివరాకరాయ నమః
ఓం జ్ఞానాంతరాంతరభాసాత్మనే నమః
ఓం జ్ఞాతృజాతివిడూరగాయ నమః
ఓం జ్ఞానాయద్వైతదివ్యాంగాయ నమః
ఓం జ్ఞాతృజాతికులాగతాయ  నమః
ఓం ప్రసన్నపారిజాతాగ్ర్యాయ నమః 90
ఓం ప్రణతార్త్యభ్ధిబాడబాయ నమః
ఓం ప్రమాణభూతాయ నమః
ఓం భూతానాంప్రమాణ భూతాయ నమః
ఓం ప్రపంచహితకారకాయ నమః
ఓం యత్తత్వమసిసంవేద్యాయ నమః
ఓం యక్షగేయాత్మవైభవాయ నమః
ఓం యజ్ఞాదిదేవతామూర్తయే నమః
ఓం యజమానవపుర్ధరాయ నమః
ఓం ఛత్రాధిపతివిశ్వేశాయ నమః
ఓం ఛత్రచామరసేవితాయ నమః 100
ఓం ఛందశ్శాస్త్రాది నిపుణాయ నమః
ఓం ఛలజాత్యాదిదూరగాయ నమః
ఓం స్వాభావికసుఖైకాత్మనే నమః
ఓం స్వానుభూతరసోదధయే నమః
ఓం స్వారాజ్యసంపదధ్యక్షాయ నమః
ఓం స్వాత్మారామమహామతయే నమః
ఓం హాటకాభజటాజూటాయ నమః
ఓం హాసోదస్తారిమండలాయ నమః 108

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...