హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, August 28, 2013

నవ గ్రహ నక్షత్ర వేద మంత్రములు

Navagraha Nakshatraveda Mantram Navagraha Nakshatra Mantram
Artist(s): Shankaramanch Ramakrishna Sastry 
Album: Navagraha Nakshatraveda Mantram 


click on play button

Embed:
[Copy and paste this code on your page]

Share
Copy and paste the link to an email or instant message:
Direct link to player Open the player directly from your blog or website:
Launch Player

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...