హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, July 01, 2013

మణికర్ణికాష్టకం

Manikarnika ashtakam in telugu - మణికర్ణికాష్టకం

త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ
వాదంతౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జంతోః ప్రయాణోత్సవే |
మద్రూపో మనుజోzయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణా-
త్తన్మధ్యాద్భృగులాంఛనో గరుడగః పీతాంబరో నిర్గతః || ౧ ||

ఇంద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతంతి నియతం భోగక్షయే యే పున-
ర్జాయంతే మనుజాస్తతోపి పశవః కీటాః పతంగాదయః |
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జంతి నిష్కల్మషాః
సాయుజ్యేzపి కిరీటకౌస్తుభధరా నారాయణాః స్యుర్నరాః || ౨ ||

కాశీ ధన్యతమా విముక్తనగరీ సాలంకృతా గంగయా
తత్రేయం మణికర్ణికా సుఖకరీ ముక్తిర్హి తత్కింకరీ |
స్వర్లోకస్తులితః సహైవ విబుధైః కాశ్యా సమం బ్రహ్మణా
కాశీ క్షోణితలే స్థితా గురుతరా స్వర్గో లఘుత్వం గతః || ౩ ||

గంగాతీరమనుత్తమం హి సకలం తత్రాపి కాశ్యుత్తమా
తస్యాం సా మణికర్ణికోత్తమతమా యేత్రేశ్వరో ముక్తిదః |
దేవానామపి దుర్లభం స్థలమిదం పాపౌఘనాశక్షమం
పూర్వోపార్జితపుణ్యపుంజగమకం పుణ్యైర్జనైః ప్రాప్యతే || ౪ ||

దుఃఖాంభోధిగతో హి జంతునివహస్తేషాం కథం నిష్కృతిః
జ్ఞాత్వా తద్ధి విరించినా విరచితా వారాణసీ శర్మదా |
లోకాఃస్వర్గసుఖాస్తతోzపి లఘవో భోగాంతపాతప్రదాః
కాశీ ముక్తిపురీ సదా శివకరీ ధర్మార్థమోక్షప్రదా || ౫ ||

ఏకో వేణుధరో ధరాధరధరః శ్రీవత్సభూషాధరః
యోzప్యేకః కిల శంకరో విషధరో గంగాధరో మాధవః |
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జంతి తే మానవాః
రుద్రా వా హరయో భవంతి బహవస్తేషాం బహుత్వం కథమ్ || ౬ ||

త్వత్తీరే మరణం తు మంగళకరం దేవైరపి శ్లాఘ్యతే
శక్రస్తం మనుజం సహస్రనయనైర్ద్రష్టుం సదా తత్పరః |
ఆయాంతం సవితా సహస్రకిరణైః ప్రత్యుద్గతోzభూత్సదా
పుణ్యోzసౌ వృషగోzథవా గరుడగః కిం మందిరం యాస్యతి || ౭ ||

మధ్యాహ్నే మణికర్ణికాస్నపనజం పుణ్యం న వక్తుం క్షమః
స్వీయైరబ్ధశతైశ్చతుర్ముఖధరో వేదార్థదీక్షాగురుః |
యోగాభ్యాసబలేన చంద్రశిఖరస్తత్పుణ్యపారంగత-
స్త్వత్తీరే ప్రకరోతి సుప్తపురుషం నారాయణం వా శివమ్ || ౮ ||

కృచ్ఛ్రై కోటిశతైః స్వపాపనిధనం యచ్చాశ్వమేధైః ఫలం
తత్సర్వే మణికర్ణికాస్నపనజే పుణ్యే ప్రవిష్టం భవేత్ |
స్నాత్వా స్తోత్రమిదం నరః పఠతి చేత్సంసారపాథోనిధిం
తీర్త్వా పల్వలవత్ప్రయాతి సదనం తేజోమయం బ్రహ్మణః || ౯ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...