హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, July 02, 2013

నిర్వాణ దశకం (దశశ్లోకీ)

Nirvana Dasakam in telugu - నిర్వాణ దశకం (దశశ్లోకీ)

న భూమిర్న తోయం న తేజో న వాయుః
న ఖం నేంద్రియం వా న తేషాం సమూహః
అనేకాంతికత్వాత్సుషుప్త్యేకసిద్ధః
తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౧ ||

న వర్ణా న వర్ణాశ్రమాచారధర్మా
న మే ధారణాధ్యానయోగాదయోపి
అనాత్మాశ్రయాహం మమాధ్యాసహానా-
త్తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౨ ||

న మాతా పితా వా న దేవా న లోకా
న వేదా న యజ్ఞా న తీర్థ బ్రువంతి
సుషుప్తౌ నిరస్తాతిశూన్యాత్మకత్వా-
త్తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౩ ||

న సాంఖ్యం న శైవం న తత్పాంచరాత్రం
న జైనం న మీమాంసకాదేర్మతం వా
విశిష్టానుభూత్యా విశుద్ధాత్మకత్వా-
త్తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౪ ||

న చోర్ధ్వం న చాధో న చాంతర్న బాహ్యం
న మధ్యం న తిర్యన్న పూర్వాzపరా దిక్
వియద్వ్యాపకత్వాదఖండైకరూపః
తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౫ ||

న శుక్లం న కృష్ణం న రక్తం న పీతం
న కుబ్జం న పీనం న హ్రస్వం న దీర్ఘం
అరూపం తథా జ్యోతిరాకారకత్వా-
త్తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౬ ||

న శాస్తా న శాస్త్రం న శిష్యో న శిక్షా
న చ త్వం న చాహం న చాయం ప్రపంచః
స్వరూపావబోధీ వికల్పాసహిష్ణుః
తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౭ ||

న జాగ్రన్న మే స్వప్నకో వా సుషుప్తిః
న విశ్వో న వా తైజసః పాజ్ఞకో వా
అవిద్యాత్మకత్వాత్త్రయాణం తురీయః
తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౮ ||

అపి వ్యాపకత్వాద్ధితత్వప్రయోగా-
త్స్వతః సిద్ధభావాదనన్యాశ్రయత్వాత్
జగత్తుచ్ఛమేతత్సమస్తం తదన్య-
త్తదేకోzవశిష్టః శివః కేవలోzహమ్ || ౯ ||

న చైకం తదన్యద్ద్వితీయం కుతః స్యాత్
న కేవలత్వం న చాకేవలత్వం
న శూన్యం న చాశూన్యమద్వైతకత్వా-
త్కథం సర్వవేదాంతసిద్ధిం బ్రవీమి || ౧౦ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...