హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, June 29, 2013

యమునాష్టకం

Yamunashtakam in telugu - యమునాష్టకం

మురారికాయకాలిమాలలామవారిధారిణీ - తృణీకృతత్రివిష్టపా త్రిలోకశోకహారిణీ |
మనోనుకూలకూలకుంజపుంజధూతదుర్మదా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౧ ||

మలాపహారివారిపూరిభూరిమండితామృతా - భృశం ప్రవాతకప్రపంచనాతిపండితానిశా |
సునందనందినాంగసంగరాగరంజితా హితా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౨ ||

లసత్తరంగసంగధూతభూతజాతపాతకా - నవీనమధురీధురీణభక్తిజాతచాతకా |
తటాంతవాసదాసహంససంవృతాహ్రికామదా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౩ ||

విహారరాసస్వేదభేదధీరతీరమారుతా - గతా గిరామగోచరే యదీయనీరచారుతా |
ప్రవాహసాహచర్యపూతమేదినీనదీనదా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౪ ||

తరంగసంగసైకతాంతరాతితం సదాసితా - శరన్నిశాకరాంశుమంజుమంజరీ సభాజితా |
భవార్చనాప్రచారుణాంబునాధునా విశారదా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౫ ||

జలాంతకేలికారిచారురాధికాంగరాగిణీ - స్వభర్తురన్యదుర్లభాంగతాంగతాంశభాగినీ |
స్వదత్తసుప్తసప్తసింధుభేదినాతికోవిదా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౬ ||

జలచ్యుతాచ్యుతాంగరాగలమ్పటాలిశాలినీ - విలోలరాధికాకచాంతచమ్పకాలిమాలినీ |
సదావగాహనావతీర్ణభర్తృభృత్యనారదా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౭ ||

సదైవ నందినందకేలిశాలికుంజమంజులా - తటోత్థఫుల్లమల్లికాకదంబరేణుసూజ్జ్వలా |
జలావగాహినాం నృణాం భవాబ్ధిసింధుపారదా - ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౮ ||


కృపాపారావారాం తపనతనయాం తాపశమనీం
మురారిప్రేయస్యాం భవభయదవాం భక్తివరదామ్ |
వియజ్జ్వాలోన్ముక్తాం శ్రియమపి సుఖాప్తేః పరిదినం
సదా ధీరో నూనం భజతి యమునాం నిత్యఫలదామ్ || ౧ ||

మధువనచారిణి భాస్కరవాహిని జాహ్నవిసంగిని సింధుసుతే
మధురిపుభూషణి మాధవతోషిణి గోకులభీతివినాశకృతే |
జగదఘమోచిని మానసదాయిని కేశవకేలినిదానగతే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ || ౨ ||

అయి మధురే మధుమోదవిలాసిని శైలవిదారిణి వేగపరే
పరిజనపాలిని దుష్టనిషూదిని వాంఛితకామవిలాసధరే |
వ్రజపురవాసిజనార్జితపాతకహారిణి విశ్వజనోద్ధరికే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ || ౩ ||

అతివిపదంబుధిమగ్నజనం భవతాపశతాకులమానసకం
గతిమతిహీనమశేషభయాకులమాగతపాదసరోజయుగమ్ |
ఋణభయభీతిమనిష్కృతిపాతకకోటిశతాయుతపుంజతరం
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ || ౪ ||

నవజలదద్యుతికోటిలసత్తనుహేమభయాభరరంజితకే
తడిదవహేలిపదాంచలచంచలశోభితపీతసుచేలధరే |
మణిమయభూషణచిత్రపటాసనరంజితగంజితభానుకరే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ || ౫ ||

శుభపులినే మధుమత్తయదూద్భవరాసమహోత్సవకేలిభరే
ఉచ్చకులాచలరాజితమౌక్తికహారమయాభరరోదసికే |
నవమణికోటికభాస్కరకంచుకిశోభితతారకహారయుతే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ || ౬ ||

కరివరమౌక్తికనాసికభూషణవాతచమత్కృతచంచలకే
ముఖకమలామలసౌరభచంచలమత్తమధువ్రతలోచనికే |
మణిగణకుండలలోలపరిస్ఫురదాకులగండయుగామలకే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ || ౭ ||

కలరవనూపురహేమమయాచితపాదసరోరుహసారుణికే
ధిమిధిమిధిమిధిమితాళవినోదితమానసమంజులపాదగతే |
తవ పదపంకజమాశ్రితమానవచిత్తసదాఖిలతాపహరే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ || ౮ ||

భవోత్తాపాంభోధౌ నిపతితజనో దుర్గతియుతో
యది స్తౌతి ప్రాతః ప్రతిదినమనన్యాశ్రయతయా |
హయాహ్రేషైః కామం కరకుసుమపుంజై రవిసుతాం
సదా భోక్తా భోగాన్మరణసమయే యాతి హరితామ్ || ౯ ||


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...