హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, June 28, 2013

శ్రీ విఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

Vighneshwara ashtottara satanama stotram in telugu - శ్రీ విఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రంవినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః |
స్కందాగ్రజో వ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః || ౧ ||

అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్ర శ్రీప్రదో వాణీ ప్రదోఽవ్యయః
సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వ తనయః శర్వరీప్రియః || ౨ ||

సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః |
శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || ౩ ||

ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః |
ఏకదంతశ్చతుర్బాహు శ్చతురశ్శక్తి సంయుతః || ౪ ||

లంబోదర శ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః |
కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || ౫ ||

పాశాంకుశ ధరశ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః |
అకల్మష స్స్వయంసిద్ధ స్సిద్ధార్చిత పదాంబుజః || ౬ ||

బీజపూర ఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతీ |
ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీ క్షుచాపధృత్ || ౭ ||

శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః |
కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః || ౮ ||

చంద్రచూడామణిః కాంతః పాపహారీ సమాహితః |
ఆశ్రిత శ్రీకర స్సౌమ్యో భక్త వాంఛిత దాయకః || ౯ ||

శాంతః కైవల్య సుఖద స్సచ్చిదానంద విగ్రహః |
జ్ఞానీ దయాయుతో దాంతో బ్రహ్మద్వేషవివర్జితః || ౧౦ ||

ప్రమత్త దైత్య భయదః శ్రీకంఠో విబుధేశ్వరః |
రమార్చితో విధి ర్నాగ రాజ యజ్ఞోపవీతవాన్ || ౧౧ ||

స్థూలకంఠః స్వయంకర్తా సామఘోషప్రియః పరః |
స్థూలతుండోఽగ్రణీర్ధీరో వాగీశ స్సిద్ధిదాయకః || ౧౨ ||

దూర్వాబిల్వ ప్రియోఽవ్యక్త మూర్తిరద్భుత మూర్తిమాన్ |
శైలేంద్ర తనుజోత్సంగ ఖేలనోత్సుక మానసః || ౧౩ ||

స్వలావణ్య సుధాసారో జితమన్మథ  విగ్రహః |
సమస్త జగదాధారో మాయీ మూషక వాహనః || ౧౪ ||

హృష్టస్తుష్టః  ప్రసన్నాత్మా సర్వసిద్ధి ప్రదాయకః |
అష్టోత్తర శతేనైవం నామ్నాం విఘ్నేశ్వరం విభుం || ౧౫ ||

తుష్టావ శంకరః పుత్రం త్రిపురం హంతు ముత్యతః |
యః పూజయే దనేనైవ భక్త్యా సిద్ధి వినాయకమ్ || ౧౬ ||

దూర్వాదళైర్బిల్వపత్రైః పుష్పైర్వా చందనాక్షతైః |
సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వవిఘ్నైః ప్రముచ్యతే ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...