హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, May 27, 2013

విష్ణుః షోడశనామస్తోత్రం

ఔషధే చింతయేద్విష్ణుం భోజనే చ జనార్దనమ్ |
శయనే పద్మనాభం చ వివాహే చ ప్రజాపతిమ్ || ౧ ||
యుద్ధే చక్రధరం దేవం ప్రవాసే చ త్రివిక్రమమ్ |
నారాయణం తనుత్యాగే శ్రీధరం ప్రియసంగమే || ౨ ||

దుఃస్వప్నే స్మర గోవిందం సంకటే మధుసూదనమ్ |
కాననే నారసింహం చ పావకే జలశాయినమ్ || ౩ ||

జలమధ్యే వరాహం చ పర్వతే రఘునందనమ్ |
గమనే వామనం చైవ సర్వకార్యేషు మాధవమ్ || ౪ ||

షోడశైతాని నామాని ప్రాతరూత్థాయ యః పఠేత్ |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకే మహీయతే || ౫ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...