హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, May 26, 2013

శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షరీ స్తుతి

ఓం ఓం నమః ప్రణవార్థార్థ స్థూలసూక్ష్మ క్షరాక్షర
 వ్యక్తావ్యక్త కళాతీత ఓంకారాయ నమో నమః || ౧ ||
న నమో దేవాదిదేవాయ దేహసంచారహేతవే
 దైత్యసంఘవినాశాయ నకారాయ నమో నమః || ౨ ||

మో మోహనం విశ్వరూపం చ శిష్టాచారసుపోషితమ్
 మోహవిధ్వంసకం వందే మోకారాయ నమో నమః || ౩ ||

నా నారాయణాయ నవ్యాయ నరసింహాయ నామినే
 నాదాయ నాదినే తుభ్యం నాకారాయ నమో నమః || ౪ ||

రా రామచంద్రం రఘుపతిం పిత్రాజ్ఞాపరిపాలకమ్
 కౌసల్యాతనయం వందే రాకారాయ నమో నమః || ౫ ||

య యజ్ఞాయ యజ్ఞగమ్యాయ యజ్ఞరక్షాకరాయ చ
 యజ్ఞాంగరూపిణే తుభ్యం యకారాయ నమో నమః || ౬ ||

ణా ణాకారం లోకవిఖ్యాతం నానాజన్మఫలప్రదమ్
 నానాభీష్టప్రదం వందే ణాకారాయ నమో నమః || ౭ ||

య యజ్ఞకర్త్రే యజ్ఞభర్త్రే యజ్ఞరూపాయ తే నమః
 సుజ్ఞానగోచరాయాzస్తు యకారాయ నమో నమః || ౮ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...