హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, May 28, 2013

విష్ణుః అష్టావింశతినామ స్తోత్రం

అర్జున ఉవాచ-
కిం ను నామ సహస్రాణి జపతే చ పునః పునః |
యాని నామాని దివ్యాని తాని చాచక్ష్వ కేశవ || ౧ ||

శ్రీ భగవానువాచ-
మత్స్యం కూర్మం వరాహం చ వామనం చ జనార్దనమ్ |
గోవిందం పుండరీకాక్షం మాధవం మధుసూదనమ్ || ౨ ||

పద్మనాభం సహస్రాక్షం వనమాలిం హలాయుధమ్ |
గోవర్ధనం హృషీకేశం వైకుంఠం పురుషోత్తమమ్ || ౩ ||

విశ్వరూపం వాసుదేవం రామం నారాయణం హరిమ్ |
దామోదరం శ్రీధరం చ వేదాంగం గరుడధ్వజమ్ || ౪ ||

అనంతం కృష్ణగోపాలం జపతో నాస్తి పాతకమ్ |
గవాం కోటిప్రదానస్య అశ్వమేధశతస్య చ || ౫ ||

కన్యాదానసహస్రాణాం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః |
అమాయాం వా పౌర్ణమాస్యామేకాదశ్యాం తథైవ చ || ౬ ||

సంధ్యాకాలే స్మరేన్నిత్యం ప్రాతఃకాలే తథైవ చ |
మధ్యాహ్నే చ జపన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || ౭ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...