హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, March 30, 2013

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశ మంజరికా స్తోత్రమ్

 
శ్రీ కళ్యాణ గుణోల్లాసం మహౌజనం
శేషాద్రి మస్తాకావాసం శ్రీనివాసం  భజామహే  ||

వారాహవేష భూలోకం లక్ష్మీ మోహన విగ్రహం
వేదాంత గోచరం దేవం వెంకటేశం భజామహే  ||

సాంగానా మర్చితాకారం ప్రసన్న ముఖపంకజం
విశ్వ విశ్వంభరాదీశం వృషాధి శంభజామహే  ||

కనత్కనక మేలాడ్యం కరుణా వరుణాలయం
శ్రీ వాసుదేవ చిన్మూర్తిం శేషాద్రీ శంభజామహే ||

ఘనాఘనం శేషాద్రి శిఖరానంద మందిరం
శ్రీత చాతక సంరక్షం సింహాద్రీ శంభజామహే   ||

మంగాళత్రం పద్మాక్షం కస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలం
తులస్యాది మనః పూజ్యం తారాగణ విభూక్త్వమే  ||

స్వామీ పుష్కరిణీ తీర్ధ సంవాసం వ్యాసార్చితం
స్వాంఘ్రీసూచిత హస్తాబ్జం సత్యరూపం భజామహే  ||

శ్రీమన్నారయణః శ్రీశం బ్రహ్మాండాసన తత్పరం
బ్రహ్మణ్యం సచ్చిదానంద మొహతీతం భజామహే ||

ఆంజనాద్రీ శ్వరం లోకరంజనం సువిరంజనం
భక్తార్తి భంజనం భక్త పారిజాతం తమాశ్రయే   ||

ఖిల్లీ మనోహర్యం సత్య మనంతం జగతాం విభుం
నారాయణా చలపతిం సత్వానంతం తమశ్రయే   ||

చతుర్ముఖత్ర్యంబకాడ్యం సన్నుతార్య కదంబకం
బ్రహ్మ ప్రముఖనిత్రానం ప్రధాన పురుషేశ్రయే ||

శ్రీమత్సద్మా సనాగ్రస్థ చింతితార్ధ ప్రదాయికం
లోకైక నాయకం శ్రీమద్వేంకటాద్రీ శామాశ్రయే ||

వేంకటాద్రి హరేస్తోత్రం ద్వాదశ శ్లోక సంయుతం
యఃవతే త్సతతం భక్త్యా తస్య ముక్తి : కరేస్థితా   ||

సర్వపాపాహారం ప్రాహు: వేంకటేశ స్త ధోచ్యతే:
త్వన్నామకో వేంకటాద్రి: స్మరతో వేంకటేశ్వరః
సద్యః సంస్మరణాదేవ మోక్ష సామ్రాజ్య మాప్నుయాత్   ||

వేంకటేశ్వర పద ద్వంద్వం ప్రజామి స్రశ్మరణం సదా
భూయా శ్శరణ్యోమే సాక్షాద్దేవేశో భక్తవత్సలః       ||

                                            శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశ మంజారికా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...