హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, March 29, 2013

శ్రీ ద్రాక్షారామ భీమేశ్వర సుప్రభాత స్తోత్రమ్

 
శ్రీ మద్దక్ష పురీవాస ! భీమేశ్వర ! మహాప్రభో !
భవచ్చరణ సాన్నిద్ద్యే - సుప్రభాతం మయార్పితమ్.

ఉత్తిష్టోత్తిష్ఠ భీమేశ ! ఉత్తిష్ఠ వృషవాహన !
ఉత్తిష్ఠ శివ ! గౌరీశ ! త్రైలోక్యం మజ్గళంకురు.

జయ దక్ష పురాధశ ! జయ శ్రీ వృషభ ధ్వజ !
జయ మాణిక్య దేవీశ ! త్రైలోక్యం మజ్గళంకురు.

మాత స్సమస్త జగతాం సుఖదానదక్షే !
భీమేశవామనిలయే ! శ్రిత పారిజాతే !
శర్వాణి ! దక్ష పుర నిత్య నివాసదీక్షే !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

తవ సుప్రభాత మర విన్దలోచనే !
భవతు ప్రసన్నముఖచన్ద్ర శోభితే !
విధవాసు దేవదయితే! తవ సుప్రభాతమ్ .

శర్వాణి ! సస్మితల సన్ముఖ చన్ద్ర బిమ్బే!
బిమ్బాధ రోష్టి ! పరి పూర్ణ కృపావలమ్బే !  
కాదమ్బికావన నివాసిని ! లోకమాన్యే !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.  

శమ్పాలతాజ్గ ! శుభ కారిణి ! శాతకుమ్భ -
శమ్భత్ప్రభాజయ విరాజదురో జయుగ్మే !
శర్మ ప్రదాయిని శశాజ్కకళావతంసే !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

దేవేన్ద్ర మౌళిమణి రజ్జత పాద పద్మ -
సర్వాప్సరాభి నయశోభిత చత్వరాన్త -
భక్తార్తి పర్వత సువజ్రశివేళ ! శమ్భో !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీ భీమనాధ ! కరుణాకర ! దీనబంధో !
శ్రీశాది దేవగణపాలిత ! లోకబంధో !
శ్రీ పార్వతీ వదన పజ్కజ పద్మబన్దో !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

బ్రహ్మాది దేవనుత ! దేవగణాధ నాధ !
దేవేన్ద్ర వన్ద్య మృదు పజ్కజపాద యుగ్మ !
దేవర్ష నారద మునీంద్ర సుగీత కీర్తే !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

హీరాది దివ్యమణి యుక్త కిరీటహార -
కేయూర కుండలల సత్కవ చాభిరామ !
భక్తార్చిత ! ప్రణవవాచ్య నిజస్వరూప !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీదక్ష వాటపుర సంస్థిత దివ్యలిజ్గ !
త్రైలిజ్గ లింగ! త్రిగుణాత్మక ! శక్తి యుక్త !
వన్దారు బృందనుత ! వేదవనీ విహార !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.      

పంచాక్షరాది మనుయంత్రిత గాంగతోయైః |
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రయు తైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త ! హరియుక్త ! శివాశనాధ !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.    

కైలాసనాధ ! కలిదోషమహాంధ్య సూర్య !
కంజాసనాది సురవన్దిత పాద పద్మ !
వేశ్యాప్రనృత్య పరితుష్ట మనోమ్బుజాత !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

అగ్రే వసంతితవ పాదతలే సుభక్త్యా !
దిక్పాలకా వినయనమ్ర శిరః ప్రయుక్తాః |
శమ్భో ! మహేశ ! ఇతి దేవ ! వదంతియేత్వాం !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

లింగాకృతే ! నిఖిలజీవ గణాత్మలిజ్గ !
గంగాధర ! ప్రమధ సేవిత దివ్య పాద !
భోగీన్ద్రహార ! పరిరక్షిత సాధులోక !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శమ్భో ! శశాజ్కధర ! శజ్కర ! శూలపాణే !
స్వామిన్ ! త్రిశూలధర ! మోక్షద ! భోగదాయిన్ !
సర్వావతార ధర ! పాలిత జీవలోక !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీ భీమనాధ ! హర ! దివ్యతలాధ వాస !
శ్రీ పార్వతీ హృదయ పజ్కజభ్రజ్గ రూప !
శ్రీ నీలకంట ! పర ! శర్వ ! ఉమేశ ! శమ్భో !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

కందర్పదర్ప హర ! కంజభవాది వన్ద్య !
గౌరీకుచామ్బురుహకుట్మలలోలదృష్టే !
భద్ర ప్రదాత్రభవ భక్తి సులభ్య ! దేవ !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

భస్మ ప్రలిప్త శుభదాయక దివ్యమూర్తే !
భస్మాసురాది ఖలమర్దనకమ్ర రూప !
గౌరీ వినిర్మిత సుభక్ష్య సుభోజ్యభోజిన్ !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

నన్దీ శవాహ ! నరకార్ణ వకర్ణ ధార !
నారాయణాది సుర సంస్తు తదివ్యనామ !
శ్రీదక్ష వాటపుర నిర్మిత దివ్య సౌధ !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీ మజ్కణాది మునిభావిత దివ్య దేహ !
త్రయ్యంత వేద్య ! త్రిపురాన్తక ! శ్రీ త్రినేత్ర !
జ్ఞానార్ధ దాన పరినిష్టి తదివ్య చిత్త !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

వ్యాసాది పండిత వరస్తుత ! దివ్యచిత్త !
భక్తాళి దివ్య పద ప్రద ! భాసు రాజ్గ !
సంసార సార ! శివ ! శాన్త ! సురూప ! శమ్భో !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

ఉన్మీల్య నేత్ర యుగళం ద్విజబృంద మాశు |
పంచాక్షరీ జపసునిష్టి తదివ్య చిత్తమ్ |
ఆయాతితే పద సరోజ తలన్తు నిత్యం |
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

తన్త్రీ నిబద్ద స్వరయుక్త వర్ణా |
గాయన్తి తేదివ్యచరిత్ర మారాత్ |
భక్త్యా నితాన్తం భవ నార దాద్యా |
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రితాళి సత్కామ్య సుపారి  జాత |
శ్రీ విష్ణు చక్ర ప్రద భవ్య తీర్ధ |
శ్రీ సూర్య హస్తార్యితది దివ్య పాద !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీబిల్వ పత్రార్చిత పాద పద్మ !
శ్రీ విష్ణు హృత్తామర సాభి రమ్య !
నాగేన్ద్ర భూషాప్రియ ! నాక వన్ద్య !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీసప్త గోదావర హేమ పద్మై: |
సమ్పూజితుం త్వాంతు నితాన్త భక్త్యా |
ఆయాన్తి భక్తాశ్చ సుదూర దేశాత్ |
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీ సప్త గోదావర పూతనీరైః |
మూర్దాభి షిక్తేశ్వర ! మజ్గళాజ్గ !
శమ్భో మహాదేవ ! జగన్నివాస !
భీమేశ దేవదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

ఇత్ధంవృష ధ్వజ విభోరిహ సుప్రభాతమ్.
యే సజ్జనాః ప్రతిదినం పటితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాత సమయే శివ భక్తి మాద్యాం |
ప్రజ్ఞాం సుముక్తి పదవీం శ్రియ మాశు దద్యాత్.
     ఇతి ద్రాక్షారామ భీమేశ్వర సుప్రభాతమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...