హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, March 26, 2013

1.శ్రీ స్వామి అయ్యప్ప స్తోత్రమ్అరుణోదయ సంకాశం నీలకుండల ధారిణీమ్
నీలాంబరధరం దేవం వందే హం బ్రహ్మ నందనమ్
చాపబాణం వామహస్తే రౌప్య వీత్రం చ దక్షిణే
విల సత్కుండల ధరం వందే హం విష్ణు నందనమ్
వ్యాఘ్రారూడం రక్తనేత్రం స్వర్ణ మాలా విభూషణమ్
వీర పట్ట ధరం ఘోరం వందే హం శంభు నందనమ్
కింకిణ్యోడ్యాణ భూతేశం పూర్ణ చంద్ర నిభాననమ్
కి రావ రూప శాస్తాం రం వందే హం పాండ్య నందనమ్
భూత భేతాళ సంసేవ్యం కాంచనాద్రి నివాసినమ్
మణికంట మితి ఖ్యాంతం వందే హం శక్తి నందనమ్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...