హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, March 27, 2013

2.మండల ద్వాదశ స్తోత్రమ్1 . శ్లో|| యన్మండ లందీ పతి కరం విశాలం
రత్న ప్రభంతీవ్ర మనాది రూపమ్|
దారిద్ర్య  దుఃఖ క్షయ కారణంచ
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

2 . యన్మండలం దేవగణై స్సు పూజితం
విప్ర్యై స్తు తం మానవ ముక్తి కో విదమ్
తందేవ దేవం ప్రణమామి సూర్యం
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

3 . యన్మండలం జ్ఞాన ఘనత్వ గమ్యం
త్ర్యైలోక్య పూజ్యం త్రిగునాత్మ రూపం
సమస్త తేజో మయ దివ్య రూపం
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

4 . యన్మండలం గూడ యతి ప్రభోదం
ధర్మ స్య బుద్ధం జ్ఞం కురుతే జనానాం
త్యత్సర్వ పాపోయా కారణం చ
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

4 . యన్మండలం గూడ యతిప్రబోధం
ధర్మ స్య బుద్ధ జం కురుతే జనానాం
తత్స ర్వ పాపోయా కారణం చ
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

5 . యన్మండలం వ్యాధి వినాశద దక్షం
యద్రుగ్య జు స్సామ సుసంప్ర గీతం
ప్రకాశితం యేన చ భూర్భు వ స్స్వః
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

6 . యన్మండలం వేద విదో వదంతి
గాయంతి య చ్చారణ సిద్ధ సంఘాః
యద్యోగి నో యోగ జుషాంచ సంఘాః
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

7 . యన్మండలం సర్వ జనే షు పూజితం
జ్యోతిశ్చ కుర్యాది హమర్త్య లోకే
యత్కాలకాలాది మనాది రూపం
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

8 . యన్మండలం విష్ణు చతుర్ము ఖాస్యం
యదక్షరం పాపహరం జనానాం
యత్కాల కల్ప క్ష య కారణం చ
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

9 . యన్మండలం విశ్వ సృజాం ప్రసిద్ధం
ఉత్పత్తి రక్షా ప్రళయ ప్రగల్భం
యస్మిన్ జగత్సం హరతే ఖిలంచ
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

10 . యన్మండలం సర్వగత స్యవిష్ణో:
ఆత్మా పరంధామ విశుద్ధ తత్త్వం
సూక్షాంత రైర్యోగ పథా నుగమ్యం
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

11 . యన్మండలం బ్రహ్మ విదో వదంతి
గాయంతి చ్చారణ సిద్ధ సంఘాః
యన్మండలం వేద విద స్స్మరంతి
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||    

12 . యన్మండలం వేద వేదోపగీతం
యద్యోగినాం యోగ పథాను గమ్యం
తత్సర్య వేదం ప్రణమామి సూర్యం
పునాతూమాంత త్స వితుర్వరేణ్యమ్ ||

ఫలశ్రుతి:
శ్లో|| మండల ద్వాదశ స్తోత్రం యః పటే త్సతతం నరః
సర్వపాప విశుద్ధాత్మా సూర్యలోకే మహీయతే ||
                                                             
    హరి: ఓమ్ తత్ సత్
           సమాప్తం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...