హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, March 25, 2013

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్

 
ప్రార్థన
| శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ ప్రసన్న ||

| ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ||

|| ఓం ||

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం |

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||

వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం |

పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం ||

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |

నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః ||

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే |

సదైకరూపరూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసారబంధనాత్ |

విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే
పూర్వ పీఠిక

శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ
శృత్వా ధర్మానశేషేణ పావనాని చ సర్వశః |

యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత || (1)

శ్రీ యుధిష్ఠిర ఉవాచ
కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం |

స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభం || (2)

కో ధర్మస్సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |

కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మసంసారబంధనాత్ || (3)

శ్రీ భీష్మ ఉవాచ
జగత్ప్రభుం దేవదేవమనంతం పురుషోత్తమం |

స్తువన్నామసహస్రేణ పురుషస్సతతోత్థితః || (4)

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయం |

ధ్యాయన్ స్తువన్నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ || (5)

అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరం |

లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్ || (6)

బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనం |

లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూతభవోధ్భవం || (7)

ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మోధికతమో మతః

యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా || (8)

పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః |

పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణం || (9)

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళం |

దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యోఽవ్యయః పితా || (10)

యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే || (11)

తస్య లోకప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే |

విష్ణోర్నామసహస్రం మే శ్రుణు పాపభయాపహం || (12)

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః |

ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || (13)

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః |

ఛందోనుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః || (14)

అమృతాంశూద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకినందన: |

త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే || (15)

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం |

అనేకరూపదైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం || (16)
సంకల్పము

అస్య శ్రీ విష్ణోర్దివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య |

శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః |

అనుష్టుప్ ఛందః |

శ్రీమహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా |

అమృతాంశూద్భవో భానురితి బీజం |

దేవకీనందనః స్రష్టేతి శక్తిః |

ఉధ్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమో మంత్రః |

శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకం |

శార్‌ఙ్గధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం |

రథాంగపాణిరక్షోభ్య ఇతి నేత్రం |

త్రిసామా సామగః సామేతి కవచం |

ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః |

ఋతుస్సుదర్శన: కాల ఇతి దిగ్భంధః |

శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానం |

శ్రీమహావిష్ణుప్రీత్యర్థే సహస్రనామ జపే వినియోగః |

ధ్యానం
క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణివిలసత్సైకతే మౌక్తికానాం

మాలాక్లుప్తాసనస్థః స్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగ: |

శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరివిరచితైర్ముక్తపీయూషవర్షైః

ఆనందీ నః పునీయాదరినళినగదాశంఖపాణిర్ముకుందః ||

భూః పాదౌ యస్య నాభిర్వియదసురనిలశ్చంద్రసూర్యౌ చ నేత్రే

కర్ణావాశాః శిరో ద్యౌర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః |

అంతఃస్థం యస్య విశ్వం సురనరఖగగో భోగిగంధర్వదైత్యైః

చిత్రం రంరమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణుమీశం నమామి ||

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ |

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం

వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ||

మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం

శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగం |

పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం

విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం ||

నమస్సమస్తభూతానామాదిభూతాయ భూభృతే |

అనేకరూపరూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ||

సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం

సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం |

సహారవక్షఃస్థలశోభికౌస్తుభం

నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం ||

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి |

ఆసీనమంబుదశ్యామమాయతాక్షమలంకృతం ||

చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకితవక్షసం |

రుక్మిణీసత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే |

స్తోత్రము
|| హరిః ఓం ||

విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః |

భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః || (1)

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమా గతిః |

అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవ చ || (2)

యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః |

నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః || (3)

సర్వః శర్వః శివః స్థాణుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయః |

సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః || (4)

స్వయంభూశ్శంభురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః |

అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః || (5)

అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభోమరప్రభుః |

విశ్వకర్మా మనుస్వ్తష్టా స్థవిష్ఠస్స్థవిరో ధ్రువః || (6)

అగ్రాహ్యః శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః |

ప్రభూతస్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరం || (7)

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః |

హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః || (8)

ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః |

అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్ || (9)

సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః |

అహః సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయస్సర్వదర్శనః || (10)

అజః సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః |

వృషాకపిరమేయాత్మా సర్వయోగవినిస్సృతః || (11)

వసుర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మా సంమితః సమః |

అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః || (12)

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః |

అమృతః శాశ్వతః స్థాణుర్వరారోహో మహాతపాః || (13)

సర్వగః సర్వవిద్భానుర్విష్వక్సేనో జనార్దనః |

వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః || (14)

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృత: |

చతురాత్మా చతుర్వ్యూహశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్భుజః || (15)

భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదిజః |

అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః || (16)

ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః |

అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమ: || (17)

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః |

అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః || (18)

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః |

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ || (19)

మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః |

అనిరుద్ధః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః || (20)

మరీచిర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః |

హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతి: || (21)

అమృత్యుః సర్వదృక్సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరః |

అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా || (22)

గురుర్గురుతమో ధామః సత్యః సత్యపరాక్రమః |

నిమిషోనిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతిరుదారధీః || (23)

అగ్రణీర్గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః |

సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || (24)

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః |

అహః సంవర్తకో వహ్నిరనిలో ధరణీధరః || (25)

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః |

సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్జహ్నుర్నారాయణో నరః || (26)

అసంఖ్యేయోప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ్ఛుచిః |

సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః || (27)

వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్వృషపర్వా వృషోదరః |

వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః || (28)

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః |

నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః || (29)

ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః |

ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మంత్రశ్చంద్రాంశుర్భాస్కరద్యుతిః || (30)

అమృతాంశూద్భవో భానుః శశబిందుః సురేశ్వరః |

ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః || (31)

భూతభవ్యభవన్నాథః పవనః పావనోనలః |

కామహా కామకృత్ కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః || (32)

యుగాదికృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః |

అదృశ్యోవ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనంతజిత్ || (33)

ఇష్టోవిశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః |

క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః || (34)

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః |

అపాం నిధిరధిష్ఠానమప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః || (35)

స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః |

వాసుదేవో బృహద్భానురాదిదేవః పురందరః || (36)

అశోకస్తారణస్తారః శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః |

అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః || (37)

పద్మనాభోరవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ |

మహర్ద్ధిర్ఋద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః || (38)

అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః |

సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః || (39)

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదరస్సహః |

మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః || (40)

ఉద్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః |

కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః || (41)

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః |

పరర్ద్ధిః పరమస్పష్టస్తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః || (42)

రామో విరామో విరతో (విరజో) మార్గో నేయో నయోనయః |

వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః || (43)

వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః |

హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః || (44)

ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః |

ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః || (45)

విస్తారః స్థావరఃస్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయం |

అర్థోనర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః || (46)

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠోభూర్ధర్మయూపో మహామఖః |

నక్షత్రనేమిర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః || (47)

యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాం గతిః |

సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞోజ్ఞానముత్తమం || (48)

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ |

మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహుర్విదారణః || (49)

స్వాపనస్స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ |

వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః || (50)

ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్క్షరమక్షరం |

అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుర్విధాతా కృతలక్షణః || (51)

గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః |

ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః || (52)

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః |

శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః || (53)

సోమసోమృతపః సోమః పురుజిత్ పురుసత్తమః |

వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హస్సాత్వతాం పతిః || (54)

జీవో వినయితాసాక్షీ ముకుందోమితవిక్రమః |

అంభోనిధిరనంతాత్మా మహోదధిశయోంతకః || (55)

అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః |

ఆనందో నందనో నందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః || (56)

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః |

త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంతకృత్ || (57)

మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ |

గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్రగదాధరః || (58)

వేధాస్స్వాంగోజితః కృష్ణో దృఢస్సంకర్షణోచ్యుతః |

వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః || (59)

భగవాన్ భగహానందీ వనమాలీ హలాయుధః |

ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణుర్గతిసత్తమః || (60)

సుధన్వా ఖండపరశుర్దారుణో ద్రవిణప్రదః |

దివస్పృక్ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః || (61)

త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ |

సంన్యాసకృచ్ఛమశ్శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణం || (62)

శుభాంగః శాంతిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః |

గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః || (63)

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః |

శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః || (64)

శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః |

శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః || (65)

స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః |

విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః || (66)

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షురనీశః శాశ్వతస్థిరః |

భూశయో భూషణో భూతిర్విశోకశ్శోకనాశనః || (67)

అర్చిష్మానర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః |

అనిరుద్ధోప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నోమితవిక్రమః || (68)

కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః |

త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః || (69)

కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః |

అనిర్దేశ్యవపుర్విష్ణుర్వీరోనంతో ధనంజయః || (70)

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః |

బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః || (71)

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః |

మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః || (72)

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః |

పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిరనామయః || (73)

మనోజవస్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః |

వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః || (74)

సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః |

శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః || (75)

భూతావాసో వాసుదేవస్సర్వాసునిలయోనలః |

దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరోథాపరాజితః || (76)

విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిర్దీప్తమూర్తిరమూర్తిమాన్ |

అనేకమూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః || (77)

ఏకో నైకః సవః కః కిం యత్తత్పదమనుత్తమం |

లోకబంధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః || (78)

సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగశ్చందనాంగదీ |

వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీరచలశ్చలః || (79)

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృత్ |

సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః || (80)

తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః |

ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః || (81)

చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః |

చతురాత్మా చతుర్భావశ్చతుర్వేదవిదేకపాత్ || (82)

సమావర్తోనివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః |

దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా || (83)

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః |

ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః || (84)

ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభస్సులోచనః |

అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ || (85)

సువర్ణబిందురక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః |

మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః || (86)

కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనోనిలః

అమృతాంశోమృతవపుస్సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః || (87)

సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః |

న్యగ్రోధోదుంబరోశ్వత్థశ్చాణూరాంధ్రనిషూదనః || (88)

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః |

అమూర్తిరనఘోచింత్యో భయకృద్భయనాశనః || (89)

అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ |

అధృతస్స్వధృతస్వాస్థ్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః || (90)

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః |

ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః || (91)

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః |

అపరాజితస్సర్వసహో నియంతా నియమో యమః || (92)

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః |

అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః || (93)

విహాయసగతిర్జ్యోతిః సురుచిర్హుతభుగ్విభుః |

రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః || (94)

అనంతో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకదోగ్రజః |

అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్ఠానమద్భుతః || (95)

సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః |

స్వస్తిదః స్వస్తికృత్ స్వస్తి స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః || (96)

అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః |

శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః || (97)

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః |

విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || (98)

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః |

వీరహా రక్షణస్సంతో జీవనః పర్యవస్థితః || (99)

అనంతరూపోనంతశ్రీర్జితమన్యుర్భయాపహః |

చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః || (100)

అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీస్సువీరో రుచిరాంగదః |

జననో జనజన్మాదిర్భీమో భీమపరాక్రమః || (101)

ఆధారనిలయోధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః |

ఊర్ధ్వగస్సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః || (102)

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవనః |

తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః || (103)

భూర్భువఃస్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః |

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః || (104)

యజ్ఞభృద్యజ్ఞకృద్యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ్యజ్ఞసాధనః |

యజ్ఞాంతకృద్యజ్ఞగుహ్యమన్నమన్నాద ఏవ చ || (105)

ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః |

దేవకీనందనః స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః || (106)

శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః |

రథాంగపాణిరక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః || (107)

|| శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమః ఇతి ||

వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ |

శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు ||

వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ |

శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు ||

వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ |

శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు ||

||శ్రీ వాసుదేవోభిరక్షతు ఓం నమః ఇతి ||

ఫలశ్రుతిః
ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః |

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితం || (1)

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ |

నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః || (2)

వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్ క్షత్రియో విజయీ భవేత్ |

వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్ శూద్రస్సుఖమవాప్నుయాత్ || (3)

ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మం అర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ |

కామానవాప్నుయాత్ కామీ ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్ ప్రజాం || (4)

భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిస్తద్గతమానసః |

సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ ప్రకీర్తయేత్ || (5)

యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్యమేవ చ |

అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమం || (6)

న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి |

భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్ బలరూపగుణాన్వితః || (7)

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ |

భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః || (8)

దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమం |

స్తువన్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః || (9)

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః |

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనం || (10)

న వాసుదేవభక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్ |

జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే || (11)

ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః |

యుజ్యేతాత్మాసుఖక్షాంతిశ్రీధృతిస్మృతికీర్తిభిః || (12)

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః |

భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే || (13)

ద్యౌస్సచంద్రార్కనక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః |

వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః || (14)

ససురాసురగంధర్వం సయక్షోరగరాక్షసం |

జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరం || (15)

ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః |

వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ || (16)

సర్వాగమానామాచారః ప్రథమం పరికల్య్పతే |

ఆచారప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః || (17)

ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః |

జంగమాజంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవం || (18)

యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాదికర్మ చ |

వేదాశ్శాస్త్రాణి విజ్ఞానమేతత్సర్వం జనార్దనాత్ || (19)

ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః |

త్రీన్‌లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః || (20)

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితం |

పఠేద్య ఇచ్ఛేత్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ || (21)

విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయం |

భజంతి యే పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవం || (22)

|| న తే యాంతి పరాభవం ఓం నమ ఇతి ||

అర్జున ఉవాచ
పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ |

భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన ||

శ్రీ భగవానువాచ
యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాండవ |

సోహమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః ||

|| స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి ||

వ్యాస ఉవాచ
వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయం |

సర్వభూతనివాసోసి వాసుదేవ నమోస్తు తే ||

|| శ్రీవాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమ ఇతి ||

పార్వత్యువాచ
కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహస్రకం |

పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో ||

ఈశ్వర ఉవాచ
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

సహస్రనామతత్తుల్యం రామనామ వరాననే ||

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

సహస్రనామతత్తుల్యం రామనామ వరాననే ||

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

సహస్రనామతత్తుల్యం రామనామ వరాననే ||

|| శ్రీ రామనామ వరానన ఓం నమ ఇతి ||

బ్రహ్మోవాచ
నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే

సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే |

సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే

సహస్రకోటియుగధారిణే నమః ||

|| సహస్రకోటియుగధారిణే నమ ఓం నమ ఇతి ||

సంజయ ఉవాచ
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |

తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ ||

శ్రీభగవానువాచ
అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం ||

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం |

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ||

ఆర్తా విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః

ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః |

ఈశ్వర ఉవాచ
సంకీర్త్య నారాయణశబ్దమాత్రం

విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవంతి ||

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా

బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |

కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై

నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||

|| ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...