హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, March 24, 2013

శ్రీ విష్ణు పంచాయుధ స్తోత్రమ్

 
స్ఫురత్స హస్రార శిఖాతితీ వ్రం - సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం |
సురద్విషాం ప్రాణవినాశ విష్ణో - శ్చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే         1

విష్ణోర్ముఖో త్ధానిల పూరితస్య - యస్య ధ్వనిర్దా నవ దర్పహంతా |
తంపాంచ జన్యం శత కోటి శుభ్రం - శంఖం సదాహం శరణం ప్రపద్య    2

హిరణ్మయీం మేరు సమాన సారం - కౌమోద కీం దైత్యకు లైక హంత్రీం |
వైకుంట నామాగ్ర కరాభి మరుష్టాం - గదాం సదాహం శరణం ప్రపద్యే   3

రక్షో సురాణాం కటినోగ్ర కంట - చ్చేదక్షర చ్చోణితదిగ్ద ధారామ్ |
తంనందకం నామ హరేః ప్రదీప్తం - ఖడ్గం సదాహం శరణం ప్రపద్యే     4

యజ్ఞ్యాని నాదశ్వరణా త్సురాణాం - చేతాంసి నిర్ముక్త భయాని సద్యః |
భవంతి దైత్యాశ నిబాణవర్షై: - శార్ జ్గ సదాహం శరణం ప్రపద్యే           5

ఇమం హరేః పంచ మహాయుధానాం - స్తవం పటేద్యో సుదినం ప్రభాతే |
సమస్త దుఃఖాని భయానితస్య - పాపాని నశ్యంతి సుఖాని సంతి         6

వనేరణే శత్రు జలాగ్నిమధ్యే - యదృచ్చ యాపత్సు మహాభయేషు |
ఇదం పటన్ స్తోత్ర మనాకులాత్మా - సుఖీ భవేత్ తత్కరత సర్వ రక్షః  7  

సచ్చక్రశంఖం గదాఖడ్గ శార్ జ్గణం - పీతాంబరం కౌస్తు భవత్స లాంఛితం |
శ్రియా సమేతోజ్జ్వల శోభితాంగం - విష్ణుం సదాహం శరణం ప్రపద్యే        8

జలే రక్షతు వావాహః - స్థలే రక్షతు వామనః |
అటవ్యాం నార సింహశ్చ - సర్వతః పాతు కేశవః   9

          ఇతి పంచాయుధ స్తోత్రమ్.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...