హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, March 21, 2013

అహల్యా కృత శ్రీరామ స్తోత్రమ్


(ఆథ్యాత్మ రామాయణాంతర్గతము)
అహొ కృతార్దా స్మి జగన్నివాస! తే
పాదాబ్జ సంలగ్నరజః కణాదహం
స్ప్రుశామి - యత్పద్మజ శంకరాది భి
ర్విమ్రుగ్యతే రంజితమాన సైస్సదా.
ఆహొ విచిత్రం తవరామ! చేష్టితం!
మనుష్యభావనే విమోహితం జగత్
చలస్యజ స్రం చలనాది వర్జిత
స్సంపూర్ణ ఆనంద మయోతి మాయికః
యత్పాద పంకజ పరాగ పవిత్ర గాత్రా
భాగీరథీ భావ విరించి ముఖాన్ పునాతి
సాక్షాత్స ఏవ మమ దృగ్విషయో య దాస్తే
కిం వర్ణ్యతే మమ పురాకృత భాగధేయమ్
మర్త్యావతారే మనుజాకృతిం హరిం
రామాభి ధేయం రమణీయ దేహినమ్
ధనుర్ధరం పద్మ విశాలలోచనం
భజామి నిత్యం న పరాన్భ జిష్యే
యత్పాద పంకజర జః శ్రుతిభిం కర్విమృగ్యమ్
యాన్నాభి పంకజభవః కమలాసనశ్చ
యన్నామసార రసికో భగవాన్పురారి
స్తం రామాచంద్ర మనిశం హృది భావయామి
యస్యా తారచరితాని విరించి లోకే
గాయన్తి నారద  ముఖా భవ పద్మజాద్యాః
ఆనన్ద జాశ్రు పరిషిక్త కుచాగ్ర సీమా
వాగీశ్వరీ చ త మహం శరణం ప్రపద్యే

సోయం పరాత్మా పురుషః పురాణః
ఏష స్వయం జ్యోతి రనంత ఆద్యః
మయాతనుం లోక విమోహనీయాం
ధత్తే స్వతంత్రః పరిపూర్ణ ఆత్మా
నమోస్తుతే రామ! త వాంఘ్రి పంకజం
శ్రియా ధృతం వక్ష సిలాలితం ప్రియాత్
ఆక్రాంత మేకేన జగత్ర్రయం  పురా
ధ్యేయం మునీంద్ర్యై  రభిమాన వర్జితై:
జగతా మాది భూతస్త్వం - జగత్వం జగదాశ్రయః
సర్వభూతే ష్వ సంయుక్త ఏకో భాతి భావాన్పరః
ఓంకార వాచ్యస్త్వం రామ! వాచా మవిషయః పుమాన్
వాచ్య వాచక భే దేన భావానేవ జగన్మయః
కార్యకారణ కర్తృత్వ ఫలసాధన భేదతః
ఏకో విభాసిరామత్వం మాయయా బహురూపయా
త్వన్మాయా మొహితధియ స్త్వాం న జానన్తి తత్వతః
మానుషం త్వాభి మన్యన్తే మాయినం పరమేశ్వరమ్
ఆకాశవత్వం సర్వత్ర బహిరంత స్స్థితో మలః
అసంగో హ్యచాలో నిత్యః శుద్దో బుద్ధః సదవ్యయః
యోషి న్మూడాహ మజ్ఞాతే తత్వం జానే కథం విభో
తస్మాతే శతశో రామ! నమ స్కుర్యా మనన్యది:
దేవ! మేయత్ర కుత్రాపి సితాయా ఆపి సర్వదా
తత్వాద కమలే సక్తా భక్తి రేవ సదాస్తు మే
నమస్తే పురుషాధ్య క్ష నమస్తే భక్తవత్సల
నమస్తేస్తు హృషీకేశ ! నారాయణ ! నమోస్తుతే
భవభయహర మేకం భానుకోటి ప్రకాశం
కరధృత శరచాపం రత్న వత్కున్డ లాడ్యం|

కమలవిశద నేత్రం సానుజం రామమీడే.
సుత్వైవం పురుషం సాక్షా ద్రాఘవం పురుతః స్థితమ్
పరిక్రమ్య ప్రణమ్యాశు సానుజ్ఞాతా యయౌ పతిమ్
అహల్యయా కృతం స్తోత్రం యః పటే ద్భక్తి సంయుతః |
పముచ్యతేఖిలై: పాపై: పరం బ్రహ్మాధి గచ్చతి.
పుత్రాద్యర్దే పటే ద్భక్తా రామం హృది నిధాయ చ
సంవత్సరే ణ లభతే వంధ్యా చాపి సుపుత్రకమ్
సర్వా న్కామా నవాప్నోతి రామచంద్ర ప్రసాదతః
బ్రహ్మ ఘ్నో గురుతల్ప గోపి పురుషః స్తే యీ సురాపోపి వా |
మాత్రు భ్రాత్రు విహిం సకోపి సతతంభో గైక బద్ధతురః
నిత్యం స్తోత్ర మిదం జపన్ రఘుపతిం భక్త్యా హృది స్థం స్మరన్|
ధ్యాయన్ముక్తి ముపైతికం పున రసౌ స్వాచార యుక్తో నరః

                      ఇతి అహల్యాకృత శ్రీరామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...