హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, February 09, 2013

Sri Surya ashtottara satanamavali in telugu - శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం:-
 
అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే
అసమానబలాయాzర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ ||
ఆదిత్యాయాzదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే
అచ్యుతాయాzఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ ||

ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయైంద్రాయ భానవే
ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ ||

ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే
వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః || ౪ ||

ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే
ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః || ౫ ||

ఊర్జస్వలాయ వీరాయ నిర్జరాయ జయాయ చ
ఊరుద్వయాభావరూపయుక్తసారథయే నమః || ౬ ||

ఋషివంద్యాయ రుగ్ఘంత్రే ఋక్షచక్రచరాయ చ
ఋజుస్వభావచిత్తాయ నిత్యస్తుత్యాయ తే నమః || ౭ ||

ఋకారమాతృకావర్ణరూపాయోజ్జ్వలతేజసే
ఋక్షాధినాథమిత్రాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః || ౮ ||

లుప్తదంతాయ శాంతాయ కాంతిదాయ ఘనాయ చ
కనత్కనకభూషాయ ఖద్యోతాయ తే నమః || ౯ ||

లూనితాఖిలదైత్యాయ సత్యానందస్వరూపిణే
అపవర్గప్రదాయాzర్తశరణ్యాయ నమో నమః || ౧౦ ||

ఏకాకినే భగవతే సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే
గుణాత్మనే ఘృణిభృతే బృహతే బ్రహ్మణే నమః || ౧౧ ||

ఐశ్వర్యదాయ శర్వాయ హరిదశ్వాయ శౌరయే
దశదిక్సంప్రకాశాయ భక్తవశ్యాయ తే నమః || ౧౨ ||

ఓజస్కరాయ జయినే జగదానందహేతవే
జన్మమృత్యుజరావ్యాధివర్జితాయ నమో నమః || ౧౩ ||

ఔన్నత్యపదసంచారరథస్థాయాత్మరూపినే
కమనీయకరాయాzబ్జవల్లభాయ నమో నమః || ౧౪ ||

అంతర్బహిఃప్రకాశాయ అచింత్యాయాzత్మరూపిణే
అచ్యుతాయ సురేశాయ పరస్మైజ్యోతిషే నమః || ౧౫ ||

అహస్కరాయ రవయే హరయే పరమాత్మనే
తరుణాయ వరేణ్యాయ గ్రహాణాంపతయే నమః || ౧౬ ||

ఓం నమో భాస్కరాయాzదిమధ్యాంతరహితాయ చ
సౌఖ్యప్రదాయ సకలజగతాంపతయే నమః || ౧౭ ||

నమః సూర్యాయ కవయే నమో నారాయణాయ చ
నమో నమః పరేశాయ తేజోరూపాయ తే నమః || ౧౮ ||

ఓం శ్రీం హిరణ్యగర్భాయ ఓం హ్రీం సంపత్కరాయ చ
ఓం ఐం ఇష్టార్థదాయాzనుప్రసన్నాయ నమో నమః || ౧౯ ||

శ్రీమతే శ్రేయసే భక్తకోటిసౌఖ్యప్రదాయినే
నిఖిలాగమవేద్యాయ నిత్యానందాయ తే నమః || ౨౦ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...