హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, February 13, 2013

నిత్య చదువుకోదగిన కొన్ని శ్లోకాలు

                                   నిద్రలేచి కరదర్శనం: 

                   కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: I కర మధ్యే సరస్వతీ I
                   కర మూలే స్థితా గౌరీ I ప్రభాతే కర దర్శనం II   

                                   నిద్రలేచి భూ ప్రార్ధన:  
                  సముద్రవసనే దేవి    పర్వతస్తనమండలే I  
                  విష్ణు పత్ని నమస్తుభ్యం  పాదస్పర్శం క్షమస్వమే II

                                                 ప్రాతః స్మరణం
                       గోవిందం మాధవం కృష్ణం హరిం దామోదరం తధా I
                       నారాయణం జగన్నాధం వాసుదేవ మజం విభుం I   
                       సరస్వతీం మహాలక్ష్మీం సావిత్రీం వేద మాతరం I
                       బ్రాహ్మణం భాస్కరం చంద్రం దిక్పాలాంశ్చ గృహం స్తథా II 
                       
                       శంకరంచ శివం శంభుం ఈశ్వరంచ మహేశ్వరం I
                       గణేశంచ తథా స్కందం గౌరీ భాగీరధీం శివాం I  
                       పుణ్యశ్లోకో నలో రాజా పుణ్యశ్లోకో జనార్దనః  I
                       పుణ్యశ్లోకా చ వైదేహీ పుణ్యశ్లోకో యుధిష్టరః II
  
                       అశ్వత్థామా బలి ర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః I  
                       కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః I     
(ఫలశ్రుతి: బ్రహ్మ హత్యాది పాపాలు పోతాయి. సమస్త యజ్ఞ ఫలం సిద్ధిస్తుంది. లక్ష గోవుల్ని దానం    చేసిన ఫలితం సిద్ధిస్తుంది)

                                 నవగ్రహ స్తోత్రం: 
                  ఆదిత్యాయచ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ I
                  గురుశుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః II

                                   సూర్య స్తుతి: 
                  ఓం మిత్ర రవి సూర్య భాను ఖగ పూష I
                  హిరణ్యగర్భ మరీచ్యాదిత్య సవితృర్క భాస్కరేభ్యో నమః II  

                  నమో ధర్మవిధానాయ నమస్తే కృతసాక్షిణే I  
                  నమః ప్రత్యక్ష దేవాయ భాస్కరాయ నమో నమః II

                  భానో భాస్కర మార్తాండ చండరశ్మి దివాకర I
                  ఆరోగ్య మాయుర్విజయం శ్రియం పుత్రాంశ్చ దేహిమే II


                                 శ్రీరామ ప్రాతఃస్మరణం:   
                  ప్రాతః స్మరామి రఘునాథ ముఖారవిందం I
                  మన్దస్మితం మధురభాషి విశాలఫాలమ్ I 
                  కర్ణావలమ్బిచలకుండలశోభిగన్డం I   
                  కర్ణాoతదీర్ఘ నయనం నయనాభి రామమ్ II 

                                 ఆంజనేయ ప్రార్థన:
                  మనోజవం మారుతతుల్య వేగం I
                  జితేంద్రియం బుద్ధి మతాంవరిష్ఠం I
                  వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం I
                  శ్రీ రామదూతం శిరసా నమామి II


                  బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత I
                  అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్స్మరణా భవేత్ II 


                  నమస్తేస్తు మహావీర నమస్తే వాయునందన I 
                  విలోక్య కృపయానిత్యం త్రాహిమాం భక్త వత్సల II


                  అమలకనక వర్ణం పృజ్వలత్పావకాక్షం I
                  సరసిజనిభవక్త్రుం సర్వదాసుప్రసన్నం I
                  పటుతరఘన గాత్రం కుండలాలంకృతాంగం I   
                  రణజయకరవాలం రామదూతం నమామి II


                  నాదబిందుకళాతీతం ఉత్పత్తి స్థితివర్జితం I
                  సాక్షాదీశ్వరరూపంచ హనుమంతం నమామ్యహం II


                  సువర్చలాకళత్రాయ I చతుర్భుజ ధరాయచ I   
                  ఉష్ట్రారూడ్హాయ వీరాయ I మంగళం శ్రీహనుమతే II


                                దధివామన స్తోత్రం:
                  విష్ణుం నారాయణం కృష్ణం మాధవం మధుసూదనం I
                  హరిం నరహరిం రామం గోవిందం దధివామానం      II           (బ్రహ్మవైవర్త పురాణం)


                                   కృష్ణ స్తుతి:
                   కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం I 
                   నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలేవేణుం కరేకంకణం I
                   సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయన్ కంఠీచ ముక్తావళిం I   
                   గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గొపాలచూడామణి: II 


                   వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం I  
                   దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం II

                    కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే I
                    నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే II


                     కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే I
                     ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః II


                     ఇమం మంత్రం జపం దేవి ! భక్త్యా ప్రతిదినం నరః I
                     సర్వపాప వినిర్ముక్తో విష్ణులోకమవాప్నుయాత్ II


                                  శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి:
              ఓం నమో వేంకటేశాయ పురుషాయ మహాత్మనే I
                     ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నం నమః II


                                        విష్ణు స్తుతి:
                 విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం I
                      అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం II

                      శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం I
                      విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం I
                      లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం I
                      వందే విష్ణుం భవ భయ హారం సర్వలోకైక నాథం II

                                             లక్ష్మీ స్తుతి : 
                 లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం I 
                      దాసీభూతసమాస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపంకురాం I
                      శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం I 
                      త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం II


                                    పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహాస్తే !
                                    పద్మాలయే పద్మదలాయతాక్షి !
                                    విష్ణుప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే !
                                    త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ II
 
                                నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీ పీఠే సురపూజితే I 
                                శంఖ చక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే II


                                                    శివ స్తుతి :
                  శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం I
                       శూలం వజ్రంచ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం I
                       నాగం పాశంచ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే I
                       నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి II


                       వందే శంభుముమాపతిం సురుగురుం వందే జగత్కారణం 
                       వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం I
                       వందే సూర్యశశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం I
                       వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివం శంకరం II


                                  భోజనము చేసే ముందు పఠింపదగిన శ్లోకములు :
                     శ్లోకం:       " త్వదీయం వస్తు గోవింద
                                        తుభ్యమేవ సమర్పయే
                                        గృహాణ సుముఖోభూత్వ
                                        ప్రసీద పరమేశ్వర"
              తాత్పర్యం:   'ఓ గోవిందా! నీ వస్తువును నీకీ సమర్పిస్తువున్నాను. నీవు నా యందు ప్రసన్నుడవై ప్రసన్నముఖముతో దీనిని గ్రహించు'  


                     శ్లోకం:        " బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి: బ్రహ్మాగ్నౌబ్రహ్మణాహుతం I 
                                         బ్రహ్మైవతేన గన్తవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా II   
                            (ఒక అన్నం ముద్ద భగవంతునికి సమర్పించి అన్నం తినవలెను)

                     శ్లోకం:     అహం వైశ్వనరోభూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః I             
                                   ప్రాణాపాన సమాయుకః పచామ్యన్నం చతుర్విధం II
 
                             సంధ్యాదీప స్తుతి (సాయంకాల దీపారాధన చేస్తూ పఠింవలసిన శ్లోకం) :       
                                    దీపం జ్యోతి: పరం బ్రహ్మ దీప స్సర్వ తమోపహః I
                                    దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే II

                                     సుఖ నిద్రకు మరియు దుస్స్వప్న నాశనానికి :


                      శ్లోకం:       అగస్త్యో మాధవశ్చైవ ముచికుందో మహాబలః I  
                                      కపిలో ముని రాస్తీకః పంచైతే సుఖ శాయనః II

                      శ్లోకం:        రామస్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం I  
                                       శయనేయః పఠేన్నిత్యం దుస్స్వప్నం తస్య నశ్యతి II    

                                                   మంగళము :
                                ఓం సర్వేత్ర సుఖినస్సంతు 
                                సర్వేసంతు నిరామయాః 
                                సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు 
                                మా కశ్చిద్దు:ఖ మాప్నుయాత్ II
                     (అంతా సుఖంగా ఉండాలి. ఏ రోగం లేకుండా క్షేమంగా ఉండాలి. ఏ ఒక్కరును దుఃఖంతో ఉండకూడదు. ఇది వేద ప్రార్థన. ఇది హిందూమత ఆదర్శం)   
                 
                                               సర్వేజనాస్సుఖినోభవంతు.
                                           లోకాస్సమస్తా స్సుఖినోభవంతు 
                                                ఓం శాంతి శ్శాంతి శ్శాంతి:  

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...