హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, February 01, 2013

|| అఙ్గారకస్తోత్రమ్||అస్య శ్రీ అఙ్గారకస్తోత్రస్య|
విరూపాఙ్గిరస ఋషిః|
అగ్నిర్దేవతా|
గాయత్రీ ఛన్దః|
భౌమప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః|
అఙ్గారకః శక్తిధరో లోహితాఙ్గో ధరాసుతః|
కుమారో మఙ్గలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః|| ౧||
ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః|
విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః|| ౨||
సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః|
లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః|| ౩||
రక్తమాల్యధరో హేమకుణ్డలీ గ్రహనాయకః|
నామాన్యేతాని భౌమస్య యః పఠేత్సతతం నరః|| ౪||
ఋణం తస్య చ దౌర్భాగ్యం దారిద్ర్యం చ వినశ్యతి|
ధనం ప్రాప్నోతి విపులం స్త్రియం చైవ మనోరమామ్|| ౫||
వంశోద్ద్యోతకరం పుత్రం లభతే నాత్ర సంశయః|
యోऽర్చయేదహ్ని భౌమస్య మఙ్గలం బహుపుష్పకైః|| ౬||
సర్వా నశ్యతి పీడా చ తస్య గ్రహకృతా ధ్రువమ్|| ౭||


|| ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే అఙ్గారకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...