హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, February 02, 2013

|| చన్ద్రాష్టావింశతినామస్తోత్రమ్||


శ్రీగణేశాయ నమః|
అస్య శ్రీచన్ద్రాష్టావింశతినామస్తోత్రస్య గౌతమ ఋషిః,
సోమో దేవతా, విరాట ఛన్దః, చన్ద్రప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః|
చన్ద్రస్య శ్రృణు నామాని శుభదాని మహీపతే|
యాని శ్రృత్వా నరో దుఃఖాన్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః|| ౧||
సుధాకరశ్చ సోమశ్చ గ్లౌరబ్జః కుముదప్రియః|
లోకప్రియః శుభ్రభానుశ్చన్ద్రమా రోహిణీపతిః|| ౨||
శశీ హిమకరో రాజా ద్విజరాజో నిశాకరః|
ఆత్రేయ ఇన్దుః శీతాంశురోషధీషః కలానిధిః|| ౩||
జైవాతృకో రమాభ్రాతా క్షీరోదార్ణవసమ్భవః|
నక్షత్రనాయకః శమ్భుశిరశ్చూడామణిర్విభుః|| ౪||
తాపహర్తా నభోదీపో నామాన్యేతాని యః పఠేత్|
ప్రత్యహం భక్తిసంయుక్తస్తస్య పీడా వినశ్యతి|| ౫||
తద్దినే చ పఠేద్యస్తు లభేత్సర్వం సమీహితమ్|
గ్రహాదీనాం చ సర్వేషాం భవేచ్చన్ద్రబలం సదా|| ౬||

 
|| ఇతి శ్రీచన్ద్రాష్టావింశతినామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్||linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...