హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, February 01, 2013

|| కేతుపఞ్చవింశతినామస్తోత్రమ్||


కేతుః కాలః కలయితా ధూమ్రకేతుర్వివర్ణకః|
లోకకేతుర్మహాకేతుః సర్వకేతుర్భయప్రదః|| ౧||
రౌద్రో రుద్రప్రియో రుద్రః క్రూరకర్మా సుగన్ధధృక్|
పలాశధూమసంకాశశ్చిత్రయజ్ఞోపవీతధృక్|| ౨||
తారాగణవిమర్దీ చ జైమినేయో గ్రహాధిపః|
పఞ్చవింశతినామాని కేతోర్యః సతతం పఠేత్|| ౩||
తస్య నశ్యతి బాధా చ సర్వకేతుప్రసాదతః|
ధనధాన్యపశూనాం చ భవేద్ వృద్ధిర్న సంశయః|| ౪||


|| ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే కేతోః పఞ్చవింశతినామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...