హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, January 27, 2013

|| రాహుస్తోత్రమ్||


శ్రీ గణేశాయ నమః|
రాహుర్దానవమన్త్రీ చ సింహికాచిత్తవన్దనః|
అర్ధకాయః సదాక్రోధీ చన్ద్రాదిత్యవిమర్దనః|| ౧||
రౌద్రో రుద్రప్రియో దైత్యః స్వర్భానుర్భానుభీతిదః|
గ్రహరాజః సుధాపాయీ రాకాతిథ్యభిలాషుకః|| ౨||
కాలదృష్టిః కాలరూపః శ్రీకణ్ఠహృదయాశ్రయః|
విధున్తుదః సైంహికేయో ఘోరరూపో మహాబలః|| ౩||
గ్రహపీడాకరో దంష్ట్రీ రక్తనేత్రో మహోదరః|
పఞ్చవింశతినామాని స్మృత్వా రాహుం సదా నరః|| ౪||
యః పఠేన్మహతీ పీడా తస్య నశ్యతి కేవలమ్|
ఆరోగ్యం పుత్రమతులాం శ్రియం ధాన్యం పశూంస్తథా|| ౫||
దదాతి రాహుస్తస్మై యః పఠతే స్తోత్రముత్తమమ్|
సతతం పఠతే యస్తు జీవేద్వర్షశతం నరః|| ౬||

|| ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే రాహుస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...