హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, October 05, 2012

జగన్నాథాష్టకం

కదాచి త్కాళిందీ - తటవిపినసంగీతకపరో
ముదా గోపీనారీ - వదనకమలాస్వాదమధుపః
రమాశంభుబ్రహ్మా - మరపతిగణేశార్చితపదో
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 1

భుజే సవ్యే వేణుం - శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే

దుకూలం నేత్రాన్తే - సహచర కటాక్షం విదధతే
సదా శ్రీమద్బృందా - వనవసతిలీలాపరిచయో
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 2

మహాంభోధేస్తీరే - కనకరుచిరే నీలశిఖరే

వసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినా
సుభద్రామధ్యస్థ - స్సకలసురసేవావసరదో
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 3

కథాపారావారా - స్సజలజలదశ్రేణిరుచిరో

రమావాణీసౌమ - స్సురదమలపద్మోద్భవముఖైః
సురేంద్రై రారాధ్యః - శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 4

రథారూఢో గచ్ఛ - న్పథి మిళఙతభూదేవపటలైః

స్తుతిప్రాదుర్భావం - ప్రతిపద ముపాకర్ణ్య సదయః
దయాసిన్ధు ర్భాను - స్సకలజగతా సింధుసుతయా
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 5

పరబ్రహ్మాపీడః - కువలయదళోత్ఫుల్లనయనో

నివాసీ నీలాద్రౌ - నిహితచరణోనంతశిరసి
రసానందో రాధా - సరసవపురాలింగనసుఖో
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 6

న వై ప్రార్థ్యం రాజ్యం - న చ కనకితాం భోగవిభవం

న యాచే2 హం రమ్యాం - నిఖిలజనకామ్యాం వరవధూం
సదా కాలే కాలే - ప్రమథపతినా చీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 7

హర త్వం సంసారం - ద్రుతతర మసారం సురపతే

హర త్వం పాపానాం - వితతి మపరాం యాదవపతే
అహో దీనానాథం - నిహిత మచలం నిశ్చితపదం
జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 8ఇతి జగన్నాథాకష్టకం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...