హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, October 04, 2012

ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము


 ప్రహ్లాద ప్రభూతాస్తి చేత్‌ తవ హరేః సర్వత్ర మే దర్శయన్‌
స్తంభే చైవ హిరణ్యకశ్యపుపురస్తత్రావిరాసీద్ధరిః,
వక్షస్తస్య విదారయన్‌ నిజనఖైర్వాత్సల్యమావేదయన్‌
ఆర్తత్రాణపరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 1

శ్రీరామార్త విభీషణోయమనఘో రక్షో భయాదాగతః

సుగ్రీవానయపాలయైన మధునా పౌలస్త్యమేవాగతమ్‌,
ఇత్యుక్త్వా భయమస్యసర్వవిదితో యోరాఘవోదత్తవాన్‌
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 2

నక్రగ్రస్తపదం సముద్ధృతకరం బ్రహ్మాదిదేవాసురాః

రక్షంతీత్యనుదీనవాక్యకరుణం దేవేష్వ శక్తేషు యః,
మాభైషీతి రరక్ష నక్రవదనాత్‌, చక్రాయుధ, శ్శ్రీధరో
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 3

హా కృష్ణాచ్యుత!హా కృపాజలనిధే! హా పాండవానాం సఖే!

క్వాసి క్వాసి సుయోధనాదపహృతాం హా రక్ష మామాతురామ్‌,
ఇత్యుక్తో క్షయవస్త్రరక్షితతనుః యో పాలయత్‌ ద్రౌపదీమ్‌
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 4

యత్పాదాబ్జనఖోదకం త్రిజగతాం పాపౌఘ సంశోషణం

యన్నామామృతపూరకం చ తపతాం సంసారసంతాపజమ్‌,
పాషాణోపి యదంఘ్రి పద్మరజసా శాపాదిభిర్మోచిత
స్త్వార్తత్రాణ పరాయణః సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 5

యన్నామస్మరణాద్విషాదసహితో విప్రః పురాజామిళః

ప్రాగాన్ముక్తిమశోషితాసు నిచయః పాపౌఘదావానలాత్‌,
ఏతద్భాగవతోత్తమాన నృపతీ ప్రాప్తాంబరీషార్జునాన్‌
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 6

నాధీతశ్రుతయో న సత్యమతయో ఘోషస్థితా గోపికాః

జారిణ్యః కులజాతధర్మవిముఖా అధ్యాత్మభావం యయుః,
భక్త్యా యస్య తథావిధాశ్చ సుగమాస్తస్యా ధియస్సమ్మతా
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 7

కావేరీ హృదయాభిరానుపులినే పుణ్యే జగన్మండలే

చంద్రాంభోజవతీతటీపరిసరే ధాత్రా సమారాధితే,
శ్రీరంగే భుజగేంద్రభోగశయనే శేతే సదా యః పుమాన్‌
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 8

యో రక్షద్వసనాదిభిర్విరహితం విప్రం కుచేలాధిపం

దాసం దీనచకోర పాలనవిధౌ శ్రీశంఖచక్రోజ్జ్వలః,
తజ్జీర్ణాంబర ముష్టిమేయపృథుకం యోదాయ భుక్త్వా క్షణాత్‌
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 9ఇతి శ్రీమద్దేశికాచార్య విరచితం ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము సంపూర్ణం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...