హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, October 06, 2012

మహర్షికౄత శ్రీమన్నారాయణ స్తుతి

నమ: కౄష్ణాయ హరయే పరస్తె బ్రహ్మ రూపిణే
నమో భగవతే తస్మై విష్ణవే పరమాత్మనే!!
సర్వభూత శరణ్యాయ సర్వ జ్ణ్జాయ నమోనమ:
వాసుదేవాయ భక్తానాం సర్వకామ ప్రదాయినే!!
నమ: పంకజ నేత్రాయ జగత్ధాత్రే చ్యుతాయచ
హౄషికేశాయ సర్వాయ నమ: కమలమాలినే!!
అనంత నాగ ప్రర్యంకే సహస్ర ఫణ శోభితే
దీప్యమానే మలే దివ్యే సహస్రార్కసమప్రభే!!
యోగ నిద్రాముపేతాయ తస్మై భగవతే నమ:
యద్రూపం నచ పశ్యంతి సూరయో నచ యోనిన:!!


సందర్భము: 

వేంకటాద్రిపై అవతరించిన శ్రీమన్నారాయణుని బ్రహ్మరుద్రులి స్తుతించిన పిమ్మట మహర్షులు ఇట్లు స్తుతించినారు.
శ్రీకృష్ణా! శ్రీహరీ! నమస్కారము. పరబ్రహ్మ స్వరూపా! షడ్గుణపూర్ణుడా! పరమాత్మా! విష్ణుదేవా! విశ్వవ్యాపీ! నీకు నమస్కారము. సర్వ ప్రాణులను రక్షించువాడా! శరణు పొంద దగిన వాడా! సమస్తము తెలిసినవాడా! వసుదేవుని పుత్రములు గలవాడా! అభీష్టముల నొసంగువాడా! సమస్కారము. పద్మ పత్రముల వంటి నేత్రములు గలవాడా! జగదాధారా! అచ్యుతా! నాశరహితా! ఇంద్రియములను నియమించువాడా! విశ్వమంతటా వ్యాపించు వాడా! పద్మముల మాలలను ధరించిన దేవా! నీకు నమస్కారము.
వేయి పడగలచే ప్రకాశించుచు, స్వచ్చముగా ప్రకాశించుచు, వేయిమంది సూర్యుల కాంతితో సమానమగు కాంతి గలిగిన శేషపానుపుపై యోగనిద్రను జెందియున్న జ్ణ్జాన శక్త్యాది కల్యాణ గుణములు గలవానికి నమస్కారాము.
యోగనిద్రలో నున్న నీ రూపమును పండితులు యోగులు కూడా చూడజాలరు.

                                           - ఇతిశమ్-                  

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...