హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, October 12, 2012

శ్రీ తులసీ కవచము


ఓం అస్యశ్రీ తులసీ కవచస్తోత్రమంత్రస్య, శ్రీ మహాదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః,
శ్రీ తులసీ దేవతా మమ ఈప్సిత కామానా సిద్ధ్యర్థే జపేవినియోగః

శ్లోకం
ఓం తులసీ శ్రీమహాదేవీనమః పంకజధారిణీ | శిరోమేతులసీ పాతుఫాలంపాతుయశస్వినీ | |
దృశామేపద్మనయనా శ్రీసఖీ శ్రవణేమమ | ఘ్రాణంపాతు సుగంధామే ముఖంచ సుముఖీమమ | |
జిహ్వాంమేపాతు శుభదా కంఠం విద్యామయీమమ | స్కంధౌకల్హారిణీపాతు హృదయం విష్ణువల్లభా | |
పుణ్యదా మేపాతు మద్యం నాభీం సౌభాగ్యదాయినీ | కటింకుండలనీ పాతు ఊరూ నారదవందితా | |
జననీజానునీపాతు జంఘే సకలవందితా | నారాయణప్రియాపాదౌ సర్వాంగం సర్వరక్షణీ | |
సంకటేవిషమే దుర్గేభయేబాధే మహాహవే | నిత్యంత్రిసంధ్యయోః పాతుతులసీ సర్వతః సదా | |
ఫలశ్రుతి 
ఇతీదంపరమం గుహ్యం తులస్యాః కవచామృతమ్ | మర్త్యానా మమృతార్ధాయ భీతానా మభయాయచ | |
మోక్షాయ చ ముముక్షూణాం ధ్యాయినాం ధ్యానయోగకృత్ | వశ్యాయ వశ్య కామానాం విద్యాయై వేదవాదినామ్ | |
ద్రవిణాయ దరిద్రాణాం పాపినాం పాపశాంతయే | అన్నాయాకులితానాంచ స్వర్గాయ మిచ్ఛతామ్ | |
పశవ్యం పశుకామానం పుత్రదం పుత్రకాక్షిణామ్ | రాజ్యాయభ్రష్ట రాజ్యానా మశాంతనాంచ శాంతయే | |
భక్త్యర్థం విష్ణుభక్తానాం విష్ణు స్సర్వాంతరాత్మన | జాప్యం త్రివర్గ సిద్ధ్యర్ధం గృహస్తేన విశేషతః | |
ఉద్యంతం చంద్ర కిరణ ముపాస్థాయ కృతాంజలి | తులసీకాననే తిష్టాన్నాసీనో వాజపేదిదమ్ | |
సర్వాన్కామా నవాప్నోతి తదైవ మమసన్నిధిమ్ | మమప్రియకరం నిత్యం హరిభక్తి వివర్ధనమ్ | |
యస్మానృప్రజానారీ తస్యా అంగం ప్రమార్జయేత్ | సాపుత్రంలభతే దీర్ఘజీవనం చాప్యరోగిణం | |
వంధ్యాయామార్జయే దంగం కుశైర్మంత్రేణ సాదకః | పాపి సంవత్సరా దేవగర్భం దత్తె మనోహరమ్ | |
అశ్వత్థే రాజవ శ్యార్థీ జపే దగ్రే సరూపధాత్ | ప్లాశమూలే విద్యార్థీ తేజోర్యభి ముఖోభవేత్ | |
కన్యార్థీచండికా గేహే శత్రు హత్త్యైగృహేమమ | శ్రీ కామోవిష్ణుగేహేచ ఉద్యానే స్త్రీవశాభవేత్ | |
కిమత్ర బహునోక్తేన శృణుసైనే శ్యతత్త్యతః | యం యం కామమభి ధ్యాయేత్తం తంప్రాప్నో త్యసంశయమ్ | |
మమగేహే గతస్త్యంతు తారకస్యవధేచ్ఛయా | జపన్ స్తోత్రంచ కవచం తులసీ గతమానవః | | మండలాత్తారకం హర్తా భవిష్యసి నసంసయః | |

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...