హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, October 11, 2012

అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం


ఆదిలక్ష్మి.
సుమనసవందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే
మునిగణ మండిత మోక్ష ప్రదాయిని మంజుల భాషిణి వేద నుతే
పంకజ వాసిని దేవ సుపూజిత సుద్గుణ పర్షిణి శాంతియుతే
జయ జయహే మదుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మీ సదాపాలయమాం

ధాన్యలక్ష్మి.

అయికలి కల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే
క్షీరసముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రమతే
మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయహే మదుసూధన కామిని ధాన్యలక్ష్మీ సదాపాలయమాం

ధైర్యలక్ష్మి.

జయవరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే
సురగణ పూజిత శ్రీఘరఫలప్రద జ్ఞానవికాసిని శాస్త్రమతే
భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయహేమధుసూధన కామిని ధైర్యలక్ష్మీ సదా పాలయమాం

గజలక్ష్మి.

జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వపలప్రద శాస్త్రమయే
రథగజ తురగపదాది సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే
హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాపనివారిణి పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూధన కామిని గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయమాం

విజయలక్ష్మి.

జయ కమలాసని సద్గత దాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే
అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే
కనకధారాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మాన్య పదే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మీ సదాపాలయమాం

విద్యాలక్ష్మి.

ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాదని రత్నమయే
మణిమయభూషిత కర్ణవిభూషణ శాంతి సమావృత హాస్యముఖే
నవనిషి ధాయిని కలిమలహారిణీ కామితఫలప్రద హస్తయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మీ సదా పాలయమాం

ధనలక్ష్మి

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి-ధింధివి దుందుభి నాద సుపూర్ణమయే
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖనినాద సువాద్య నుతే
వేదపురాణేతిహాస సుపూజిత వైదికమార్గ ప్రదర్శయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మీ రూపేణ పాలయమాం

సంతానలక్ష్మి

అయుఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్ధని జ్ఞానమయే
గుణగుణవారిధి లోకహితైషిణి స్వరసప్త భూషిత గాననుతే !
మనుజ సురాసుర దేవమునీశ్వర మానస వందిత పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని సంతానలక్ష్మీ పాలయమాం!


                            - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...